Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Ngabhejwa Uhotel Waiter

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Ngabhejwa Uhotel Waiter

Sasihambele ingqungquthela yothisha bakaABET. Salaliswa ehotela ELangeni Hotel eThekwini. Ngavuka entathakusa ngifonela iboyfriend yami. Umzala uSizakele wayeghronqa obudala ubuthongo.mina isiphelile inyanga ngagcina ukwenza ucansi neboyfriend yami so ukukhuluma nje naye kungiqhanyelise kakhulu. Ngesikhathi ngiluvala ucingo ngasengiyehlisile ipyjama sengiqalile ngizikopa. Akuthathanga sikhathi ngasengichamile kodwa ngangisaqhenyelwe. Ngaqhubeka ngazikopa ngicabanga ngomthondo kaDumisani indoda yami. Ngezwa kungqongqoza umuntu emnyango.ngasheshisa ngazifihla ngengubo ngasengizenza olele. Ngezwa kuvuleka umnyango, ngashaywa umoya ezinqeni ngakhumbula ngikhohlwe ukumbhoza izinqe zami futhi zibheke ngasemnyango. Ngesikhathi ngibona kwasekulate. Ngazenza umuntu olele,ngahronqa kakhulu. Kona kwakunzima ukuzenza olele ngazi kunomuntu wesilisa obona izinqa zami. Ngezwa ngezandla okungathi zinogesi zingiphulula kamnandi. Ngakwazi ukuzibamba nakuba kwakunzima. Ngangazi uma engangithinta futhi ngingachama. Waphinda wangithinta manje wafaka nomunywe engquzeni yami. Ngachama. Ngasengifuna ukungaphezu komunwe.iminwe yakhe yayinomlingo engangiwudinga. Ngagquma kancane, lokho kwakukhombisa ukuthi ngiyakuthokozela ayekwenza. Okwalandela ukuthi wayengibrush ingquza kancane. Ngamuzwa eya ngasemnyango ngakhululeka kukhona nokuphoxeka ukuthi useyahamba. Wafika wavala umyango wakhiya ngasho ngenhliziyo ngibhejiwe lana. Wabuya wahlala embedeni kodwa ngase ngimbhoze ubuso ngeshidi. Lokho kwamcacisela angifuni angibone. Wehlela engquzeni yami wayingena ngamazinyo.angazi ngachama kangaki lapho kodwa akayekanga lapho ngangilokhu nguquma ngiluma umqamelo ngamazinyo. Wathi esuka wehlisa ibhulukwe, wadonsa umqamelo wawushutheka emva kwezinqa zasemoyeni. Ngezwa ikhinqi lakhe lithinta izindebe zengquza yami esezimanzi te! Ngaqala ngagquma futhi,"mhm!" Ngilume umqamelo ngamazinyo ngenzela ukuthi umzala angangizwa. Alishutheke slowly kunyuke ukugquma kwami lize lingene lonke. Lapho ngiyazizwa izindebe zegolo lami zinwebeke ngenye indlela. Ngiyafisa ukubuka lomthondo ongidla kanjena! Aqale afende slowly nami ngikhala kanye nokufenda kwakhe. Enyuse ipace manje sengidliwa ngempela. Sengikhala angisanendaba noma angasibamba uSizakele umzala wami,imnandi nansi into.kusenjalo ngizwe igagasi likhuphuka emzimbeni ngikhale ngibabayele ngize ngichame ngizwe nalendoda ibhonga ichame nayo esishisayo isidoda iye ithi ja phezu kwami.ngiye ngilale flat nginomuzwa wenjabulo indoda lena igqoke iphume ingashongo lutho.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload