Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Umbhebha Kanjan Umzala Wakho?

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Umbhebha Kanjan Umzala Wakho?

Uqala ngaphi nje ukubhebha umzala wakho? Wumbuzo ophusile lo. Ukwazi ukuthi uwubuziswa yini ngeke kusisize ngalutho. Ngeke futhi kusisize ukukusola ukuthi ubheme ntwana thizeni amaphoyisa angeke ayithokozele. Okubalulekile ukuthi yinto elula kakhulu le. Ngizokunika i recipe. Udinga lezithako:(Sithatha ngokuthi umzala wesilisa obuzayo) Umzala Umthondo oqhanyelwe. Akuvumele umehlise iphenti. Akuvumele umphathaphathe. Isibumbu noma ingquza kamzala ebawubela umthondo. Uzokwazi loko ngokuthi ibe manzi uma udlalisa i clito yakhe. Uma engakabi manzi, menze abe manzi. Khumbula umbuzo uthi ubhejwa kanjani umzala. Hhayi ukuthi umuntu wesimame ubhejwa kanjani. Ngamanye amazwi ngithatha ngokuthi uyakwazi ukubhebha. Ucwaningo olunzulu luthi umuntu wesilisa unezinto ezenza ukuthi angaqhanyeliswa yizihlobo zakhe noma yizintombi zabafowabo nabangani bakhe. Bahlale bekhona ke osikhwili phambana nobhoko. Uma ungangikholwa buza umkhulu wakho ukuthi savela kanjani isibongo sakwa Mdletshe. Angazi ke kimi ukuthi kwenzeke kanjani. Bengibona umzala wami uNomacebiso ebesengikade ngamgcina, kuvele kwathi fuku-fuku lapha kimi e andeni. Ngabathe ngiyawuziba lomuzwa kwaba nhlanga zimuka nomoya. Ngavele ngandwaza nje. Angikubeke esithombeni. Muhle. Uyakhanya ngebala. Ulishiyile igabade, qede lapho wapakisha. Athi emude bese eshaya i hi heel. Una 30 kanti mina ngimshiya ngeminyaka emihlanu. Ungabuzi ukuthi ngize ngiphawule zonke lezinto ngogazi nje bengimbukani? Okusalayo nangu lapha phambi kwami. Simile. Uncike ngodonga lwalapha ehhotela. Besingeke phela siye lapho sizobonwa khona. Umyeni wakhe yiphoyisa kanti bathi uyasisebenzisa isibhamu somsebenzi. Kanti ngokusobala owakwami ubengeke akubuke ngeso elihle ma engibona ngikhwela omunye wesifazane. Angiphathi-ke eka skwiza wakhe. Nawe nje vuma ukuthi lezibalo azihlangani. Asiwuyeke lo mcabango. Udambisa ukushisa kwemizwa. Siyangcweka ngolimi. Siyaphuzana. Inzindebe zethu zizwana ukuba tender but firm at the same time. I perfume ayifakile iyangihlanyisa. I brazillian hair ayifakile ivuvuzela lowomuzwa wokufunana. Ngehle ngokuphathaphatha. Ngedlule amahips nezinqe. Ngivule igown yakhe. Ngihambise isandla zami lapha ephentini lakhe. Ngizwe ukuthi ihlathi lakhe lezinza lidliwe yi razor okanye lidliwe yi waxing. Kufika isithombe sakhe elele etafuleni loku waxer. Egovozile. Isibumbu sakhe sithe neke. Siphathaphathwa intokazi yase spa. (Angisho isitolo njalo.) Ngizwe sengathi kukhona iconsi eliphumayo lapha kimi ngaphambili. Sengiqhanyelwe kakhulu. Ngizame ukulehlisa iphenti, ngosizo lwakhe. Kuphume kalula nje. Naphenti yini? Yiloku abathi yi T-string, umzala we G-String. Mina ngikholwa yi boyleg, kodwa asikho emaphentini. Ngithi ne ubuso bami lapho izinza zakhe ngabe zikhona. Ulimi lwami luphokophelele kubhontshisi (clit) wesibumbu sakhe. Luvimbeke. Amathanga akhe athe ngqi. Agxamalaze angivulele. Ngiwavule amalebe akhe. Alusadingeki ulimi. Phela umanzi manje. Lento esiyenzayo nje iyodwa iyaqhanyeliswa. Ingquza seyinuka lona iphunga lokuthi iqhanyelwe ifuna umthondo. Akukho okunye. Kufanele ngimphuze uNomacebiso. Ngimkhothe iclit. Kuthi akagxume. Ngimngene ngolimi. Ubutswayi bakhe buzwakale olimini. Ngimngene. Ngilishove ulimi. Khashana, khashana ngimuzwe ukuthi cha useyadubula impela. Ngingasuki nokho. Ngikuphuze konke ukugeleza kwakhe. Phela yizi 26 namhlanje. UKhisimusi uhlangene no Nyuye (Uthatha kancane man! Phela izi 25 uzihlanganisa nezi 1 kuphuma izi 26. Uyangthola?). Yidili likamkhipheni lesibumbu. Kufanele ngibonise amabongo ami. Ngingathanda ukuthi ehle ngobonda aze agovoze lapho mina ngisukuma. Ngizwe izindebe nolimi lwakhe kuncela ikhingqi lami. Ngingathanda ukubuka lawomehlo anamashiya athiziwe, engibheka ngenkathi eshona evumbuka egwinya umthondo wami. Lezozindebe ezenzwe zaba light brown, zibambe i dick yami ziyimunca. Kodwa sobabili sesijahe kakhulu ku main course. Ngisukume. Ngimdonse ngengalo okwengane encane. Siye embhedeni. Ayikhumule yonke igown isale phansi. Alale ngomhlane. Amadolo esifubeni. Kungabi mzuzu, ikhingqi lami sengilibuka limvula. Ngithi ukufenda kancane libe lingena. Umanzi. Ungilindele. Ngibe sengiwugxushekile. Ngiwuphushe ungene wonke umthondo. Kengime ngingafendi ngasambuka nje, ngikha ubuhle bakhe. Ngizwe engibambabamba nge pussy yakhe. Kuhle kukamakoti ebambabamba ivovo ligcwele utshwala ngaphambi kokuthi alisonte avove. Ngimfende kancane, uphakathi wonke umthondo. Ngithi ukwenyusa ijubane. Ngiphume ngingene. Siyamemezana. Mzala! Mzala! Ngizibambe ukuthi ngingachami ukuze adubule kuqala. Nebala ngimuzwe ukuthi usefike esicongweni. Athi dedelele umzimba. Bese ngiyamsheshisa sengifuna ukuchama. Yimina ngedwa manje enginyakazayo. Usananele okwakhe ukuchama. Kodwa ngoba angimnike thuba aze aphinde angijoyine ekufendaneni. Useyezwa kuyeza okwesibili. Yinkinga ke le ngoba angifuni ukumshiya elenga, kodwa angisakwazi ukuzibamba. Ngize ngizidele ngithi azilime ziye etsheni. Ngizwe lowomuzwa uza. Ngizame ukuwudonsa. Kwale. Usemnandi kakhulu umzala. Ngizidedele izikhukhula zesidoda sami, zigcwale amathafa ezibilini zakhe. Kusenjalo ngizwe kuvuleka umnyango. Kuzwakale ubuqhwayiqhwayi be qhoks. Ngiyabazi nje. Umama wasendlini phela lowo. Avule umnyango. Kusekhaya lapha. Ngenhlanhla ngingaphansi kwengubo. Akasiboni isandla sami lesi esimanzi yilube. Nethawula leli eliphezu kwesisu sami lapho i sperm sami sichitheke khona alibonakali. Yebo. Bengishaya indlwabe. Ungithatha kanjani? Ngingayibhebha kanjani ingane kamalume? Ugazi lami? Ngabe sengimbhekelwa ubani? Uyakwazi nawe loko kuzisolanyana okuke kufike ma uqeda ukuchanyiswa umutu okungafanele akuchamise. Akukho lapha. “Oh. Usubuyile?” Ngisho ngisukuma konke nethawula ngiwumuntu oyogeza. Sengenzela angezwa ukunuka kwesidoda. Usengaze acabange ukuthi ungibambe oqotsheni. Angapequlula yonke indlu efuna ukwazi ukuthi ucashephi lona ohlephulela isinqanda mathe sakhe. Umthondo uqale uthi fuku-fuku. Akusenani. Ukhona ozowubhula lomlilo. Kambe wagcina nini ukuya esikhathini, ngizibuza buthule. Ungaphaphi mfana uzophoxeka.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload