Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Isonakali Sengane 2

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Isonakali Sengane 2

Avuke umama aye emsebenzini.Mina ngizosala nobaba.Yena akasebenzi nanmuhla.Ngike ngisale naye ngamanye amalanga.Ave e'nice shame'Kodwa kulelilanga umqondo wami awuvumi ukusuka kulesithombe engisibone ebusuku bebhebhana nomama. Umama uhambe engayenzanga I'breakfast'kababa.Ugcine elayeza."Usheshe uvuke wenzele u'Daddy ibreakfast'.Ngiyazi uyathanda ukulala.Uhlanze nendlu."Nami ngivumile ngisebuthongweni.Phela izolo ngenkathi umama nobaba bechama bebhebhana nami ngizinwaya umsunu ngibabukela ngiye nganswininiza kanye nabo ngachama.Emva kwalokho ngiye ngabulawa imicabango yaloyamthondokazi kababa engiwubone uphuma egolo likamama.Yoo! Ukulala ngilale 'late'.Ingquza ngibuye ngayizwa isimanzi,ngicabanga loyamthondokazi kababa.Ngizithole sengizenwaya umsunu futhi.Bengizibhebha ngomunwe umqondo usemthondweni kababa.Ungasekho nakulocikicane kaThami angihlaba ngawo.Mm futhi lomqondo wokufisa umthondo kababa awusagwemeki.Ngizibheb he ngomunwe ngaze ngachama emqondweni wami uma ngishaya indlwabu umunwe wami sekungumthondo kababa. "Awukakavuki namanje Jabu?"Ngiqume ebuthongwEni ngivuswa izwi likababa.Ngicikice amehlo ngivuke esponjini.Ngithathe ujeke onamanzi ngihlambe ubuso endishini.'Daddy!'Ngisabela.Ubaba avule umnyango ohlukanise ikamelo lika'ceiling board'naleli alala kulo.Ngiyabona usefuna ukuzozenzela I'breakfast'.Phela lendlu engilala kuyona kuphekelwa kuyo. Nami ngigxume ngime ngezinyawo ngiyabona ubuthongo bungqile.Phela ngephuzile ukulala ngicabangana nomthondo kababa ebhebha umama. Ngime ngibheke ngasemnyango lapho ubaba azongena khona.Ngigqoke I'nightie'emfushane.Eveza amathanga.Kwenzeke kanyekanye ngenkathi ubaba engena.Ngizelule ngoba ngisavuka ebuthongweni.I'nightie'yami iphakame kakhulu ize iveze isibumbu nezinza ngenkathi ubaba engena.Ungena ufake I"short"ngenhla uqimbile.Ngiyibone kahle yonke I"sixpack"yakhe.Ngimuzwe ethi"Aaah".Amehlo akhe ehlaba esibunjini sami.Ngibone I'short'yakhe ithi fuku!imisa ithende.Kube umzuzu wamahloni kimina.Bengingaqondile lokhu.Uthi shazi emqondweni wami umzuzu bebhebhana nomama.Kube sengathi ngiyawubona lowomthondo kuyo leyo"short". 'Sawubona Jabu'kubingelela ubaba engena eqonda ngasetafuleni."Yebo daddy!"Nami sekuthi gidi! Ngibona ukuthi ubaba engathi akanendaba nalena yesibumbu sami esengimvezele sona ngephutha ngithi ngiyazelula.'Izolo ugcine ungehlulile kwi'dart'Namuhla ilanga lami.'Asho ethatha umcibisholo omunye anginike.Sobabili sibheke kwi"dart"esodongweni silungiselele ukuciba.Inhliziyo yami ithi gidi!Ave e'sweet udaddy'.Ukuba umama noma ugogo ebezongithethisa ababaze intombazane elala ilanga lize lingene endunu ukuthi iyoganaphi.Ilapho ngingakabi nandaba yokugana mina,ngisafuna ukuzifundela. Acibe kuqala odongeni.Avele ageje umcibisholo uzihlabele kwenye indawo njengayizolo.'Eyi!'Asho ejabha. Ngicibe ngiyihlabe esikhonkosini.Ngigxumagxume injabulo.Aphinde acibe,kube yiso leso.Ngimuzwe ethi,'Ohho!'Ngithathe umcibisholo .....ngicibe ngiphinde futhi ngiyihlabe esikhonkosini.Ngigxumagxume ngimhleke ubaba.Naye avele ahleke.Ayivume.Kulokhu ukuhleka kwakhe avele angibambe angiqukule.'Ayi uyakola mani my baby!'Uyazi u"daddy"avele angifukule angibambe ezinqeni.'Oooh Daddy!'Nami ngimbambe entanyeni ngenqena ukuwa. Angazi kwenzeke kanjani.Ngendlela angifukule ngayo ngizithole sengimthandele ngemilenze u"daddy".Yeyi phela iphenti angilifakile.Isibumbu vele sithi ne ngaphambili kwi"trunk"kababa.Umqondo wami kuleyonjabulo enginayo uthi"flashback"kumthondo kababa edla umama.Nebala ngiwuzwe umthondo ungaphakathi kwi"trunk"ungigqula ngqo esibunjini sami esingafakelwe phenti.Amabele ami acijile amhlabe esifubeni ubaba.Ngithi ukumbheka emehlweni ubaba.'Oooh baby!'Nami ngimoyizele ngisahleka I"stepfather"sami ngoba ngisehlule kwi"dart". Angangidedeli u"daddy"kodwa angizungezise engibambe ngqi ezinqeni.Ngizwe sengathi lomthondokazi uyakhushuza ngaphakathi kwesikhindi.Ukhushuzela esibunjini sami esingafakwe phenti.Lapho I"nightie"engiyifakile isinyuke kakhulu amathanga ahlala obala.Ngemuva isithi ukuveza izibunu. Angipotoze izinqe azungeze nami endlini.Nami ngimkonofele u"daddy"Ngizwe iminwe yakhe yedlula ezibunwini ingidlalisa umsele wenqguza ezindebeni zegolo.Ayigijimise kabili ngivele ngibemanzi.Izishelelele kakhulu.Nomthondo uvele uqine kakhulu ngiwuzwe ungigqula esibunjini. 'Oooh my baby!You are so sexy!'Ekhuluma engibuka ngqo emehlweni.'Oooh Daddy...!'Ngizithole sengisho kanjalo ngimkonofele entanyeni imilenze yami imthandele.'Kulowo mzuzu sizithole sesiphefumulela phezulu no'daddy'sisondelene. Angazi kwenzakale kanjani kulokho kusondelana kwethu siphefumulela phezulu.U"daddy"asondeze umlomo wakhe kowami.Ngithi ngingakacabangi nokucabanga sibe sesiqabulene.Alufake ulimi emlonyeni ubaba.Angimunye nami ngimunye.Lokhisi kube ngomnandi kakhulu ungafani nokaThami ongiqabula ngokwesaba. Ahlehle nami kancane u"daddy"silokhu simunyana.Aye ayophuma ngomnyango ongenela ekamelweni labo benomama.Aye afike embhedeni kube sengathi siyakhubeka mina ngisamthandele.Siwe siwele embhedeni.Ngibe ngaphansi abe ngaphezulu.Angincele u"daddy" Elokhu ephefumulela phezulu.Itrunk angazi uyikhumule nini.Ngoba ngithe imilenze ngithandele u"daddy"indoda kamama.Ngizwe ngawo umthondo usungijima emathangeni.Uyashisa.Ngomunwe ophakathi angikitaze umsunu.'Aweee...!'Sengehlulekaukuzibamba.Ngiyabona ngiyabhejwa manje. Uvalo lungithi heqe uma ngizwa lomthondokazi esewudlalisa ezindebeni zegolo lami.Ngakube wonke lomgxusha uzongena kimi! Ngithi lapho ngithi sengicabanga ukubaleka ngiwuzwe ewubeka emsunwini.Athi ukuwudlalidlalisa ikhinqi likitaza umsunu. 'Yoo...!'Ngizwa kuthi bani!emsunwini.Ngilizwe ikhinqi lingihlekeza izindebe zegolo.Kube sengathi uyaligcoba ....ngamanzi egolo.Athi ukunyakazisa umthondo kube sengathi uvula indlela ugcoba nomthondo ngamanzi egolo. 'Oooh my baby...mmmh!!!'Equma ubaba ewuphusha ngesinono umthondo embhontsheni yegolo lami.Lapho nami sengimise amadolo.Uyazi bengicabanga ukuthi kuzoba buhlungu.Ngiwuzwe umthondo kababa unginweba igolo ushisa kamnandi.Ushelele ewuphusha ngesinono abuye engathi uyahlehla kancane abuye aqhubeke ngesinono elokhu equmile'Awu baby!Awu baby!' Awuphushe wonke ngesinono uze ugcwale mfi egolo.Ushise kamnandi nami ngiqume uma sengiwuzwa usuphelele ushisa kamnandi egolo.Aqale afende slowly.Ubumnandi ngibuzwe zisuka nje.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload