Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Isonakali Sengane

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Isonakali Sengane

Isonakali Impela sengizozibiza ngesonakali.Phela ayikho ingane yentombazane eyenza lokhu engikwenzayo.Ayi ngonakele ngempela. Amaholide iwona engiwajabulelayo uma kuvalwe izikole.NgiwuJabu.Ngineminyaka engu 17.Okungijabulisayo ngamaholide ukuvakashela umama wami.Phela angihlali nomama wami.Ngihlala nogogo.Umama uyasebenza akahlali nami.Ngiye ngimvakashele lapho aqashe khona.Uhlala endlini encane.Ihlukaniswe ngo"ceiling board"ibe nekamelo elincane eceleni. Kulendlu umama isikhathi esiningi uhlala nobaba.Empeleni I"stepfather".Empeleni indlu ngeyakhe ubaba omncane.Ayi ave engikhonzile ubaba omncane.Izinto eziningi ngizenzelwa uyena.Nami ngiyamthanda ubaba. Siphekela kuyo lendlu engilala kuyona. Ikamelo likababa nomama ligcwele.Kahle kahle indlu eyodwa,kuphela yehlukaniswe u "ceiling board".Mina uma sengilala ngindlala I"sponge". Ngikhumbula kahle ngiqala ukufika lapha ngivakashile.Ngasheshe. Ngalala,ngikhathele.Ebusuku ngavuswa umsindo owangilethela amahloni.'Awu we!Awu we ma!Ooh Sithandwa sami.!'Lelo kwakuyizwi likamama lisho ngokukhala.Phela kuzwakala yonke into lapha endlini.Kuphela nje kwehlukanisiwe ukuze ungaboni lutho.'Mmm!Sthandwa sami umnandi!'Kuquma ubaba. Ngelanga elilandelayo ngavuka nginamahloni.Phela nganginesiqiniseko sokuthi umama nobaba badlene.Yize noma sengazi ukuthi abantu abathandanayo behlala ndawonye bayadlana.Okwabazali bona bedlana ubalalele kuletha amahloni.Ekuseni ngavuka nginamahloni.Umama nobaba babengazi nokuthi lidumephi.Babezixoxela njengenhlalayenza sengathi abakaze badlane.Nami phela sengike ngadliwa I"boyfriend"yami esikoleni.Kwaqala kwabuhlungu kodwa manje sekumnandi.Abangani bami basanda kungitshela ukuthi angibofenda nami ngingabi isidumbu esilele sengathi ngifile.Nebala ngikwenzile lokho uThami engihlaba.Ayi ubumnandi engibuzwe lapho!Ngize ngakhala.Lapho esechama uThami wami bekungasemnandi khona!Emva kokudliwa kamnandi ngembathwe amahloni.Ngazizwa ngi"guilty"ngesaba nokumbheka uThami wami owayekade engidla.Kodwa umama ngimbone engembethwe amahloni kade edliwa ubaba. Enye into iyejwayeleka lodwa lena yokuzwa abazali bedlana usuku nosuku ingenye.Yiyo lena esingenze ngaze ngabaneminye imicabango.Eqinisweni ngiqhanyelwa ngife uma sengibezwa bedlana.Akukho nokubakhuza ukuthi bangabangi umsindo bayangiphazamisa.Ngingaqala ngithini nje kodwa!Bona bangathini! Lento iqale yangilethela amahloni kodwa manje isingilethela ukuqhanyelwa.Angifuni njalo ukuthi kube khona umuntu owaziyo ngalelihlazo lemicabango yami.Ngingabizwa ngesonakali.Kodwa khona kunjalo!Uma sebehlabana ngivele ngizwe ingquza yami igcwala umsakamo,iluma.Ngize ngizinwaye ubhontshisi lapho usuke usuluqhotho.Ngibuye ngizidlokodle ngomunwe engquza ngize ngichame.Mina ngiye ngizibambe ngikhalele phansi uma sengichama ngizidlokodla ngeminwe.Angize ngingadazuluka njengomama ovale answininize,'Oooh kumnaaandi Dali...OOOOh!!!'Angazi basuke becabanga ukuthi ngilele yini njengoba nobaba ngiye ngimuzwe esebhongisa kwenkunzi yenkomo,'Aaaaah!!!Aaaaah!!'Nami ngibone ukuthi cishe bayamithisana sizokwanda. Angifuni ukuqamba amanga.Lokhu kukhwelana kwabo .....ukuqamba amanga.Lokhu kukhwelana kwabo kwalobubusiku banamuhla kungiqhanyelise kwangiqeda.Futhi akusekho kuhloniphisa.Bayabhebhana lababantu.Futhi bakhanyisile kulendlu abakuyo.Mina sengicimile ngakimina.Kwale kimina.Ngehluleke nokuzinwaya umsunu ngendlela ababanga bgayo umsindo.'Oooh! Ya!Oooh!Ya!'Kuquma ubaba.Nami ngivuke ngime.Kulokhu ngifuna ukubabona.Angazi lomqondo owonakele kanje ungifikele kanjani.Kodwa manje akusekho ukuzibamba.Nabo bamele ukuba ngabe bayacabanga ukuthi ngikhona. I"ceiling board"lapho ehlanganiswe khona. Inomfantu.Nginikele kuwo lowomfantu ukuyopopola.Ngiyazi angeke bangibone ngoba ngakimi kumnyama.Futhi angeke bangizwe ngoba ngiyanyonyoba,nezicathulo angizifakile. Ngibone engingakujwayele nebengingakulindele.Ngethuke ngishaqeke ngize ngikhamise ngizibambe umlomo lapho sengibabaza ngithi,'Hhawu!'Heyi ubaba umile,umama uguqe ngamadolo.Umpipi kababa wonke usemlonyeni kamama.'Oooh!Yaaa!Oooh!Yaaa!'Kulokhu kuqume ubaba.Umama usepaqake izihlathi encela umthondo kababa.Lena ingangiqhanyelisi njengoba bengizizwa ngiqhanyelwe.Esikhundleni salokho ingifikisele amahloni.Phela bengingacabangi ukuthi abantu abadala bangaba nemikhuba enje.Nami ngisawesaba ukuwuthinta umpipi kaThami.Uye azifakele yena engquza ngesaba nokuwuthinta.Useke wangibambisa wona.Ngavele ngavala amehlo ngesandla esinye amahloni.Wona ngawuzwa ufudumele okwethusayo nokuqhanyelisayo.Umama uyawuncela pho! Awukhiphe ubaba umthondo emlonyeni kamama.Umama ayithi qheke ingquza.Ngiye ngigeze nomama kodwa akaze angivulele ingquza ngize ngibone leyandawana ebomvana.Alithi qheke umama igolo.Ungakanani pho umthondo kababa.Ngiwubone kahle ngizizwa sengibabaza.'Awu ongaka!'Angazi noma bangizwile yini noma ngisholo ngaphakathi.Umama abheke phezulu.Agibele ubaba.Ngimbone ewuphusha "slowly"Ngibezwe bebubula kanyekanye.'Mmmmh!' Afende ubaba.'Yo!Yo!Yo!'Kwenanela umama uma ewufaka ewukhipha ubaba.Ubaba elokhu egquma kancane.Angikhumbuze uThami.Naye akaze angakhombisa ukuthi uzwa ubumnandi uma engibhebha.Ngiye ngizwe sengathi ngibuzwa ngedwa ubumnandi.Uye aze akhale ekugcineni uma esengichameLa.Nalapha umama elokhu ebabayela uyafenda ubaba umama ulithe qheke lonke.Kuthi"flash"emqondweni iziyalo zikamama uma engiyala ethi ngingabovumela abafana badlale ngengquza yami.Uyazi noma ngimunika uThami ngiye ngikhumbule ngisho amathanga ngiwavaLe ngiwahlanganise ngilandele iziyalo zikamama,nakuba engazi ukuthi ucansi sengiyaluntshontsha.Nakhu manje ngiyazibonela umama ulivule lonke qheke!Uyamshova lobaba.Angisazi-ke ukuthi sekumele ngibambe liphi igama.'Oooh!Oooh!Kumnandi!'Kukhala umama.Lapho ubaba ngimbone ethatha imilenze kamama eyetshatha emahlombe kuhle komuntu etshathugodo. 'Faxa!Fuxu!Faxa!Fuxu!'Sekuwumsindo wembhebho lapha endlini.Mina angisacwayizi ngikhamise into engingayazi.Ubaba nomama sebekhala into engalawuleki.Usemgijima onke amakhona umama ngaloyamthondo engiwubuke ngawesaba ngaze ngamdabukela umama.Uke awushaye "left and right",awuzungezise aze acokame.Lapho umama avele ...answininize.Ngize ngicabange ukuthi loluholokoqo lumzwisa ubuhlungu.Ngimuzwe ebalisa.'Kumnandi!'Kumnandi!Kumnandi!...Oooh!Kumnandi!'Laphoubaba usemince nesishwapha umama umbambe ngqi izinqe ngemuva.Mina lapho sengimanzi te.Ama"juices"aphuma engquza yami ngiwezwe ehla ngemilenze. Sekungathi ngibuka ifilimu yababhebhanayo,kanti ngibuka bukhoma umama ne"stepfather"bebhebhana.Ubaba usejuluke usemanzi te elokhu efendile.Nami sengifundile ukuthi uThami uma ngingase ngimnike kanje ngilithi qheke lonke.Angangibalisela njengalobaba oselokhu ehayiza equme njalo.'Awu mntakwethu!Kumnandi Sthandwa!'Kusho ubaba ngelokuhefuzela.Awukhiphe usumanzi amanzi egolo likamama.Amdonse amfulathelise.Ingquza kamama ngiyibone isimanzi itaxuka ivele ngemuva.Ngejwayele ukuyibona kule"position"uma sigeza.Kodwa isuke ingemanzi.Manje ngiyayibona iyafuquza umama uphefumulela phezulu.Ubaba alubambe uholokoqo lomthondo alushutheke.Umama ahlehle ngezinqe.'Fuxu!Fuxu!Faxa!Fuxu!'Manje sekungathi bayafuqana.Umama aze amphuthaze ngemuva ubaba.Yena lapho umbambe ngama"hips"naye uyamfuqa ngomthondo.Useze wabheka phezulu.'Haaaa...!!!Hhaaaaaaaa....!!!'Kubhonga ubaba.'Wiiiiiii....!!!'Kunswininiza umama.Baye bawe babe iziswambithi phezu kombhede.Nami njengoba ngizidlaLisa ngomunwe emsunwini nasengquza ngizwe ama"juice"egolo ethi fu nginswininize kanye nabo.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload