Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Sadelisana Nomahhosha

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Sadelisana Nomahhosha

Umkami wayevakashele kubo ngoba kwakunomsebenzi. Ngazama ukulala ngedwa kodwa ngehluleka sengajwayela ukulala ngibanjiwe. Ngivukengigibele amabhasi ngiyishiye imoto ngoba ngingazi izopaka kephi. ngingiqonde etown laseThekwini ebutterworth kothola umahosha oyedwa. Inkinga njengoba ngingaphuzi angazi ngizozulisa ngani ngisafuna ukukhetha kahle ngihleli. Ngingene kanti badayisa namadrinks, ngibize icoke ngizihlalele phansi. Ziyazulazula zizidlisa satshanyana kimina kodwa ngizenza ongafune lutho.ngimubone ongichazayo,ngimbize eze kimina. Ngizithuke sengimbuzile "umalini ifull house" athi uR350. Ifull house ubusuku bonke kuzokwenziwa yonke into engingasho ngithi she will be my sex slave. Angithathe sinyukele endliini yakhe, uvalo luyangidla ngiyaqala phela ukwenza lento. What if kukhona ongibonayo ongaziyo?. Abantu abanake izindaba zabo ngiziduduza. Sithi uma singena nje intokazi icele ukuqala kohlamba ngisho ukuthi hayi uyazithanda usisi lo.ngizwe ngezwi lithi 'Ain't you gonna join me in a shower' Ngivumele phezulu. Ngibe ukungena sibambane ngesinqandu kube izibhodongo engathi kade sihalelana ngo2 minutes sase sinqunu sesiphakathi eshaweni.sisaqabulana njalo intokazi lena ingigijime ngolimu ezindlebeni kudume izizhlonono isho lapho umthondo iwushayisa indlwabu. Yehle ingikhotha umzimba wonke ize ifike kumthondo wami osufile ukuqhenyelwa angishayise iblowjob. Kukitaze kamnandi sengiyagquma lapho ngenxa yobumnandi. Angikaze ngikhothwe umthondo empilweni yami manje ngizwa ngizochama. Ngigqume kakhulu kungavumi ngimsuse ngenxa yobumnandi ngisidedele emlonyeni. Angabi nankinga .akhothe umthondo wome nkwe asigwinye sonke. Aphakame. Sivale ishawa angidonse ngengalo siye embhedeni. ngijwayele ukuleader embhedeni kodwa la it's an opposite.afike adonse amacontinental pillow case awabeke kumata phansi angiphushele kuwona ngilale wona abe maqondana nezinqa. Umthondo ukhombe phezulu kunakuqala.afake ikhondomu ngomlomo ayirolele emthondweni wami. Athi 'I'm gonna ride a horse now' agibele azixhome kumthondo. Ngizibone izindebe zegolo zimumatha wonke umthondo wami uze uyogqula esibelethweni ngimuzwe egquma. Aqale afende like a jockey riding a horse sigqume sobabili ngimhlangabeze emoyeni kukhala ubuphaxaphaxa la manje. Ngisondeze isandla ngimdlalise umsunu while sifendana akhale kakhulu manje. Afende ngathi upossessed. Ngizwe ingquza ibophana ngibone uyachama unkabi. Awadedele umthundo wehle ngomthondo. Athathe ithawula azesule,angesule nami.ngimlalise ngomhlane kwicontinental liphume lonke igolo ngilishutheke ngiqhamuka ngemuva kubengathi uyadunusa ngiqale ngimfende slowly ngibone ufuna sinyuse ipace ngize nayo sifendane. Ngifuna amakhona uma enyusa isound ngicindezele kulona lelokhona. Agcine esedunusile straight manje. Ngilidle ngemuva elikamahosha. Now she is screaming "yes baby, fuck me!!!","I'm yo bitch,fuck me" nami ngimbhebhe hard manje ngizwe ingquza yakhe ibophana kanti nami ngizwa igagasi lokuchama ngimthundele ikhondomu igcwale isidoda silale ja phansi. Emva kwa 30 minutes ngavuswa iyo intokazi isingikhotha umthondo. Iqede ingifake ikhondomu ngesineke. Ngimphakamise ngimbeke ekhoneni lombhede alale ngomhlane ahlekeze imilenze igolo ngilibuke lonke ngime ngezenyawo ngiqondanise ikhinqi nomsunu. Ngidile nomsunu, athi uyangidonsa ufuna ngilifake ngihlehlele ngiqhubeke ngidle umsunu. Ababayele manje ngilikhiphe ngifake iminwe emithathu embobeni yegolo. Ngimfende ngayo manje. Aqale afende ekhala ngifune wonke amakhona manje ahlanye kakhulu ekhala. Ngiyikhiphe iminwe ngifake umthondo manje ngimfende hard naye akazibekile phansi uyafenda ubuphaxaphaxa kukhala umthondo negolo ngomfende ngibe ngishutheke umunwe kweyangemuva manje lapho useyahlanya. Nami ngathi ngifenda ngomshini manje kuthi lapho ngizwa ngizochama ngilikhiphe. Ngimphendule alale ngesisu kulona ikhona lombhede ngiliqondanise neyokubhosha manje lishibilike slowly limanziswa amanzi egolo lingene lonke ngiqale ngifende akhale ababayele nginyise ipace ngimfende hard ngize ngizwe ngichama. Lokhu kuhluke ngizwe kuqina nobhozo engathi umhlaba wonke umile ulinde mina ngiqede Salala kwaze kwasa sashaya iround eyodwa ekuseni sabhava ngahamba.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload