Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Umfaz Womuntu

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Umfaz Womuntu

U Langalimbe kungolwesihlanu ngabo 14:45. Umama walay'khaya angtshele ukuth ubaba wakwakhe uyahamba uya emhlanganweni thizeni, Ilenhlobo yalamadoda anenqwaba yez'khundla emphakathini, kwipolitiki nasesontweni, k, ahambe ngo past 15 ntambama uya egoli. Ngo 19 pm angfonele lomama ang'buze "ukuphi ?" no ngsadlala ukhasino lapha emgwaqeni. Athi buya phela manje Ng'hambe ng'ngene endlini engiy'sebenzisa yo. Abone ukuth sengfikile atshele izingane ukuthi azingaphumi phandle uyabuya usaya kwamakhelwane . Aphume afike ajike ngasesangweni angene endlini yami. Sekumnyama manje phandle. Sban'bani manje ubungasabuyi ngan emgwaqweni. Uthe esangbuza kanjalo ng'vele Ngsukume ngimbambe ngesmorro es'ngasukumi phansi. Ang'bambe ang'nkonkoshele ang'qinisé, ang'fudumeze ngamabele akhe. Qaphela. Umama lomuntu ngoba nje ugane umuntu omdala, hhayi ngoba naye emdala. Empeleni untangayethu lomuntu. Muhle umuntu lo ubomvú lokhu okumhlophe. Hayi ngimbambe kahle ngimbeke embhedeni ,selehlile ilukuluku manje. Alale abheke phezulu avule imlenze , ng'qale ngsöndele emsunwini ngiz'huqe ezinzeni ngeslevu. Ngbuye ngiye kubhontshisi ngiw'ngene ngolimu. Ngimngene aza chame. Ngsondele ngimkhothe azafende. Angbuze kodwa sthandwa, ngibhebha phela babe. Ngenyuke kancane ngye ézinzeni ngqabule kanye, ezansi kwenkabá ng'khothe kathathu, enkabeni ng'khothe kaw 7, ngkhothe nasemaceleni kwenkaba Ngenyuke ngize emabeleni ngkhothe iz'ngono. Ngiwuzwe umthondo uqina lokhu okwedlulele. Ngvuke phezukwalo'mama ' ngime ngezinyawo eduze kombhede. Ngimkhombise phansi komqamelo, aphenye athole ama trust. Akhiphe eyodwa ayifake aphenduke adunuse Unazo izinqe. Adunuse alale phezu kwêzingalo. Ngsondele ngilthinte igolo ngomthondokazi wami osokiwe. Ahayize ngimkhuze hay bo ungakhali kakhulu bazozwa abantu, athi ngyaxolisa. Ng'qalephansi ngwufake . Liyashisa igolo, usangene ngenkande nje, ngith,ukfenda kancane akhale . Ngwphushe ungen'uhhafu kubengathi uyahlanya. Useyang'lekelel a ngok'fenda naye manje, ngfende kabili kathathu uvele ungene wonke. Ngfende ...ngsheshise akhale ngobumnandi. Ngiwukhiphe, alale abheke phezulu. Ngimbhebhe. kuyoshaya u 9 manje ebsuku. Ngimfende achame. Abuye ngaphezulu angfende mawala. Uthini ke efenda mawala kuvele kuqhume icondom angayizwa nami sekunzima ukumtshela ngenxa yobumnandi Khumbula-ke kuseyi round no 1, ngase ngchamile. Ngamthela nge nkomazi uqobo lwayo. Wathi mayezwa leyonto kwangath usangana ngempela wafenda washeshisa naye wachama! Ngaqeda, wazesula, wabonga waphuma wahamba Nanga kusasa ekseni wangbonga washo wath ubesefile yindlala ngambuza engani uhlala naye owakwakho, wath aw'suka leyonto inemvubu, mina ngfuni nduku. Ngaze ngahamba ngeza empangeni silokhu sibhebhana nje masthola ithuba. MNANDI UMFAZI WOMUNTU ONGABHEJWA, ISLIMA SLIBELE IZIKHUNDLA

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload