Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Ngabhejwa Umfundisi

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Ngabhejwa Umfundisi

Umama umfundisi usehlale ekhaya cishe eyesithupha lenyanga akasasonti. Indaba yasuka ngamhla efica inkosikazi ilele embhedeni nomfundisi emzini wabo emission. Mayechaza umama umfundisi uthi kwakukade kunenkonzo yangolwesine ibanjelwe khona emission. Yena akayanga kuyona ngoba kwakunomhlangano wamakhosikazi abefundisi owawenzelwe esekethini elikude futhi uyaye abuye sekuhwalele impela kulomhlangano ngoba uyadonsa ubanjwa kanye ngonyaka. Kulegemu awuthathanga isikhathi esikhulu ngoba amalunga athule amareports awo asheshisa. Uthe mayefika ekhaya lakhe wathola izicabha zonke zikhiyiwe. Wase ezihlalela kulesitulo esingaphandle ngoba ezitshela ukuthi ubaba useduze ngoba ubeyibona nemoto ipakile egcekeni. Athi esazihlalele kanjalo ezwe kunomsinjwana oqhamuka ngaphakathi endlini, hayi ubuye wehle anganaki nje azitshele ukuthi mhlawumbe ilezngane ezidlala ngaphesheya komgwaqo. Maye uphinde futhi umsindo. Kulegemu ezwe kahle ukuthi uphuma kuleliwindi lekamelo lakhe uthi kwamnandi baba awu baaabaa. Asukume eme ngezinyawo. Athi mayelunguza ngewindi awabone kahle amasende kababa ethe ngci engquza. Lapho ubaba akasafendi usejuluke umandi lona ofedwayo ulibele ekhala ngobumnandi. Akhumbule ukuthi umyango wasegaraji lona ongenela ekhishini akawubhekanga. Aye kuwona esehalazela nempela awukhiyiwe asho phakathi. Angene ngesankahlu ekamelweni amemeze ebuza ukuthi kwenzekani lana.Umfundisi azibhoncule abaleke eme kude. Umama usebonile ukuthi inkosikazi yomanyano lowesine lena nansi nejoyini isakazeke phansi. Angazi yayicatshangiswa yini lenkosikazi ebibhejwa lento. Yavele yazifihla ubuso ngeduveyi. Bashudulisana nomama umfundisi yayibamba ngqi iduveyi izifihle ubuso. Ubuye umqondo kubaba. Aqgoke masinyaisikhindi sakhe neskibha abese elwa nokukhipha umama mfundisi ekameleni. Wathola ithuba lokuqhoka lomfazi wathi zinyawo zami ngimeme ebaleka. Manje okucika kakhulu umama umfundisi wabona kahle ukuthi umama wasenkonzweni lona kodwa ukuthi yimuphi akazi. Usencamele ukuhlala ekhaya

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload