Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Thokozisa Umuntu Wakho

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Thokozisa Umuntu Wakho

Thokozisa umuntu wakho Mthokozise umuntu wakho nisaphila emhlabeni. Uma ulalela iziyalo zabantu abadala,izinsuku zakho zizoba zinde emhlabeni. Kanti nezinhlanhla zyanda angeke akubalekele noma sekunjani. Babaleka nje benziwa inina ngokuthatha mawala. Ngabe usuke wayizwa imfihlo yemishado eyimpumelelo. Ukuncela isinene salowo omthandayo. Ngakhoke mtshele akuncele nawe bese umkhotha kepha uqinise ngapha ngakubhontshisi. Uqaphele ubhontshisi lona uyazwela ngakho ungaqali ngawo Qalani niye eshaweni nigezane nibe clean. Ayikho into eyi turn off ngongokuthi ufuna ukukhotha umuntu uzwe iphunga elixakayo noma ukhangwe inkununu kuyena. Ngakhoke ngenani kwishower bese niziqhola ngamakha amnandi Sondeza i-ultra-mel,yoghurt or ice cream, ukubeke eduze kombhede just to spice up your move. Qala umfudumeze ngokumgijima umzimba wonke ngezandla, ulimi kanye neminwe. Imizuzu ethi ayibe yishumi. Yehlisa isandla usiyise ngasephentini. Yehla uze ufike kuyo imbobo yentokozo. Uma uthola ukuthi isinomswakamo osukhona ungajahi ukubhuxeka umthokozisi wakho Donsa umoya ukuze onoshobishobi bakho(sperms) bahlehle. Thatha i-ultra-mel,yoghurt or ice cream, ukugcobise emabeleni. Wehle nawo uze ugcobise nasenkomeni. Kwenzeka kahle uma owesifazane eshefile. Qala umkhothe amabele uqinise kwizingono uwuye umqabule umzise ubumnandi be ultramel ephuma emzimbeni wakhe ehla naye ngolimi uze ufike enkomeni yakhe. Qala ngesibumbu wehla kancane. Uze ufike kwizindebe zenkomo zidonse kancane ngezindebe zomlomo. Bese usuyazivula gentle uqale ukhothe ngesineke ubhontshisi. Ngaleso sikhathi kumele ngabe usuyalizwa iphunga lomjuzo wemomozi. Sebenzisa iminwe espacially ophakathi uwuhambise emseleni, uqale emuva ukhuphuke njalo sengathi uya ngasenkabeni kepha ungawufaki phakathi yet. Qhubeka udlale kanjalo kuze kuphele umzuzu noma emibili. Ngaleso sikhathi mvamele adlalise umthondo wakho sakushaya indlwabu kepha ungamnaki ngoba kungenzeka udubule uma unaka akwenzayo. Lapho umjuzo usuqala usuba mningi. Sebenzisa iminwe emibili yifake enkomeni sengathi uyiyisa phezulu, yigobisele ngakuwe sakuqweba umuntu. Dlala ngayo ufune indawo ezwakala sengathi ingumsipha uma ephefumula sengathi iyaqinaqina sakuminca. Uma usuyitholile phinda udonse umoya ngoba kusekude phambili. Dlalisa iminwe kuze kufike ezinye izikhukhula. Ungakhohlwa ukuthi ngalesisikhathi ube umkhotha izindawo ezifana namabele, emva kwendlebe njll. Udebe lwangaphezulu selutholakele ukuthi luxhumene nemizwa kabhontshisi ngakho-ke uma uqabula qinisa ezindebeni,hayi indaba yokukhipha ulimi kuhle kwemamba. Lapho eseqala ehayiza ungathatheki bese umkhwela, qhubeka nomsebenzi wakho. Qiniseka isipidi(speed) sokuqabula nesokukopa awusikhuphuli Remember SPEED KILLS!!!

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload