Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Uthando Nenselelo Yalo

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Uthando Nenselelo Yalo

Yazi abanye abantu uma bethandana kakhulu bavele bafane kube ngathi abandawonye USthembiso noGugu izithandani ezisencane. Nakuba besafunda isikole eLuthuli High eMthwalume kodwa ntambama uma sikugodukwa omunye ulinda omunye. Bazohamba ndawonye bebambene ngezandla, behambe bedlalisana babuye batetane. Ubona useza nje ukuthi labantu basothandweni kunsinsithekwa bajahane begcwele injabulo. Indaba yabo yaziwa isigodi sonke. Phela lana kusemakhaya eMthwalume esigodini saseBangibizo, izindaba azihlali phansi. Indaba yabo ize ifike kubaba kaGugu. Ambize akhulume naye. "Gugu mtanami, uyazi ngiyakuthanda. Angifuni lutho oluzothinta wena.Ngitshele mtanami kuqhubekani phakathi kwakho naloMfana wakaCele ozalwa uMfungelwa". Athule uGugu akhophoze, "ayi lutho baba" esho ebheke phansi. "Ngiyazi ndodakazi kunzima ukukhuluma nami lezinto kodwa uma ufihlela mina uzosithola kubani iseluleko" kusho uKhumalo ubaba kaGugu UGugu wagcina elibhobozile ithumbu,wagonyuluka konke.nokho uyise akazange abe nolaka ngendlela uGugu abecabanga ngoyo. Kodwa wamkhuza wamtshela ukuthi uzophoxeka kakhulu uma ezwa ukuthi usezihlanganisa nocansi kungasaphathwake eyokukhulelwa nempela wamthembisa uGugu ukuthi angeke kwenzeke lokho. Bathandana kanjalo iminyaka,kwathi nalabo abebezitshela ukuthi umlilo wamaphepha babona ngokunye manje. Kwafika isikhathi sokuthi bayofunda kwizinga eliphakeme bafunda kwizikhungo ezahlukene. USthembiso waya eDUT kofundela ubunjiniyela kanti uGugu waya Ongoye wayofundela ubuthishela. Nakhona babefonelana kuthi uma begoduka bagoduke ndawonye. Zaqala nezimfamona zaliphonsa ithawula. Kuthe ngonyaka wesine sebephothula, uSthembiso wathola umfundaze wokuyofunda phesheya e-USA. Walamukela nakuba uGugu wayengathandisisi ngoba kwakunzima nakhona behlukene ngezikhungo. Kodwa wathi uyamazi uSthembiso wakhe uyamthanda nmpela wahamba uSthembiso nowamethembisa ukuthi uma ebuya uzothumela abakhongi. Baqala befonelana kanye noma kabili ngesonto ngenxa yokuqhelelana kakhulu. Kwahamba kwahamba ngokuhamba kwesikhathi waqala uSthembiso waba umuntu obhizi ngamaproject nama assignment, kwaqala kwamkhathaza uGugu lokho, kodwa wahlalela ethembeni. Kwaqala manje kwaphela inyanga lutho ukuxhumana. .amzame ocingweni lwakhe kodwa lutho, washiya imiyalezo eminingi kodwa lutho kwasemsebenzini ngoba wayesefundisa kwaphazamiseka nomsebenzi wesikole manje. Kodwa wayesanethemba. Ebusuku kwakuba manzi umqamelo ekhala kodwa lokho akwenzanga mehluko. Kwathi langalimbe ezibukela izindaba kumabonakude kwavela udaba lwendoda yaseSouth Africa eshadelwe ngesintu iphesheya ishada nomlungu. Uma ebuka wabona uSthembiso nezinqotho zathe uvunule ibheshu uhlobile ngemvunulo yensizwa yakwaZulu kanti uMakoti owumlungu uvunule ngomblasela wesimame obomvu bese uhlotshiswa ngamahawu afana nebheshu likamkhwenyana. Wasidinda isililo uGugu kwala ngisho nonina uMaShezi esemduduza wasikhihla kakhulu.izindaba zokushadelwa kukaSthembiso zabhebhethekisa okomlilo wequbula. Kwase kunzima nokuphuma ngoba uzobona abantu bembuka babodwa abona bemdabukela,abanye bayapikla.waqala manje kwangathi umhlaba ungavuleka angene. Wazibuza njalo ukuthi 'Kodwa ngakwenzani, Sthembiso'. Waqala manje wangenela uphuzo oludakayo. Bakhuza abantu kodwa lutho. Abazali bathetha.waze wacela ukuthi ashintshelwe kwesinye isikole nempela washintshwa.wathutha nasekhaya wayakofundisa eThekwini, esikoleni esiseMlazi iMakhumbuza. Wafike nakhona waphuza kakhulu kunakuqala esengawunakile nomsebenzi wesikole. Afike alale nasesikoleni angafundisi. Bakhalaza abafundi. Kwaze kwafika la udaba lungenelelwa abahloli bathola ukuthi usemuva ngeSylabus wagcina ngokugxoshwa emsebenzini. Nakhona wayengenandaba kangako ngoba yena wayebona impilo yakhe ikade yafa ngaphandle kwaSthembiso. Wathi ehlezi ephuza kwenye yama action bar aphambili agudle iTheku kwahlala eduze kwakhe insizwa iqhathanzipho lakwabo "Sawubona Gugu" kusho lensizwa. Waxakeka ubani lomazi ngisho igama. "Yebo, konje ubani wena" esho nophuzo selumngenile." NginguMduduzi Makhathini, Odabuka eMthwalume esigodini sasoThuthwini Angazi noma usangikhumbula yini kodwa ngangifunda eLuthuli High nami kanye nawe nakuba sasihlukene ngamaKlasi. Kwathi kusenjalo uGugu wahlanza ngebhadi ahlanzele kuyona lendoda eshethini. Nakuba ezwa enengeka uMduduzi kodwa wehlisa umoya. Wacela uxolo waya endlini encane wafike walikhumula lelihembe wasala ngesikibha sangaphansi. Uma ebuyela uGugu uselele, ugobise ikhanda phezu kwetafula. Afike acele uwaiter ambambise yena baye. Kumaparking angaphesheya amfake emotweni kaMduduzi baye bashosholoze baye eMzini kaMduduzi eLa Lucia. Ekuseni uma evuka uGugu ubona ulele emzini angawazi okumxakayo ulele ngepenti nobra. Angazi kwenzekeni kuthi kusenjalo kuqhamuke uMduduzi yena uzifakele itrunk nevest. "Kunjani Gugu, uphumule kahle" ."yebo, ngifike kanjani lana" kubuza uGugu." Izolo sisakhuluma nawe umane wafikelwa ukuphalaza wangiphalazela kanye nengubo obuyigqokile,waphinda ngakufica usulele ingakho ngikulethe lana ngoba bengingayazi indlu yakho. Ngingeke futhi ngikushiye udlale izigebengu" "Ngizocela ungathuki sisi akwenzekalanga lutho ngikukhumule izingubo zakho ngoba bezingcolile ngazifaka kumshini wokuwasha kanye nezami ngenhlanhla sezomile, ngicela uthathe ithawula lapho ubhince bese uyobhava okunye sizokuxoxa ekhishini". Asho lokho aphume uMduduzi. Nempela avuke uGugu ahambe ayobhava abuye uMduduzi esezibeke phezu kombhede zi ayiniwe izingubo zakhe. Kunenote elithi 'Breakfast is ready in the kitchen' "Gugu ngayibona into eyakwehlakalela, yaba buhlungu kodwa akumele ulaxaze impilo yakho ngenxa yomuntu oseqhubekile nempilo. Khumbula impilo siyiphathelwe uMdali" kusho uMduduzi. Wathula uGugu ebheke phansi futhi esanamahloni.ekude nomcabango, ebe edla kancane. "Akulula Mdu, uSthembiso wayeyimpilo yami. Angikaze ngithende omunye umuntu ngaphandle kwakhe" kusho uGugu. "Angishongo nami kuzoba lula kodwa kodwa just take one sep at a time,PLEASE" kuncenga uMduduzi "Ngicela uthathe ucingo lwami, call me anytime" kwasho uMduduzi esemehlisa emotweni noGugu amkhombise lapho ehlala khona. Bavalelisane noGugu amnike olwakhe ucingo.acabange kahle uGugu akasamkhumbuli uMduduzi befunda naye futhi abaningi akabakhumbuli ngoba empilweni yakhe ubenendaba noSthembiso. Zahamba izinsuku behlezi bebonana uGugu noMduduzi. Wazama ukumcathulisa uMduduzi sebengasakhulumi ngezakudala. Baqala futhi bachachamba ubuso bukaGugu obasebuhleze budangele. Babekhiphana koShaka Marine, emaCasino koSuncoast babuye baye koPlayhouse kobuka imidlalo yeshashalazi ngoba wayezifela ngayo uGugu. Bagcina sebethandana sezavaleka nezilonda ezavulwa uSthembiso.uGugu sewaze wabuyela esikoleni abefundisa kusona ngoba bembona useshintshile. noMduduzi naye wangapholisa maseko wathumela omalume bakhe ukuthi bayomkhongela kubo kaGugu. **************** ******************** USthembiso le phesheya kweziLwandle, wathi esebenza emsebenzini kwakhiwa ibhuloho lawa lawela kuyena wnqamuka izinyawo. Wahlala esibhedlela izinyanga eziyisithupha zonke kwaqala uVicky, unkosikazi wakhe womlungu emvakashela ezombona kwathi ebona useyinkubela washaya wachitha nezingane zakhe ezimbili. Uma ephuma inkampani abesebenza kuyona seyagxoshwa layayisebenza khona ngenxa yezimo zokuphepha . Wathi uma eya emahhovisi sebathutha lapho uhamba ngesihlalo. Wazitshela ukuthi uzobuyela ekhaya alungise izinto noGugu. Ngenhlanhla isakhona imali eyingcosana ayeyibekile ebank wayikhipha wabhukha indiza eqonde ekhaya. Nebala bamhlangabeza wathi efika ngakubo wakhangwa indumezulu yo mshado. Uyise wamfihlela ukuthi ubani oshadayo kodwa bathi behamba ngemoto kayise baphambana nazo izimoto ziphuma koshutha Wababona abashadikazi phela bahamba ngesilahla matende seAudi bahleli ngemuva uma ebuka hawu! Abone uGugu akasemuhle kanjena kwingubo emhlophe. Acele ubaba wakhe azilandele lezimoto. Athi uyaphikisa asho ngengila uSthembiso abone uyise ayingangaye le azilandele kudekude ehholo lomphakathi edolobheni lasePort Shepstone zithi zifika ibe ifika ne yabo kuthi kusalungiselelwa istep,e hle nesihlalo uqhutshwa uyise amemeze "Gugu!","Gugu!" Aphenduke uGugu ambone uSthembiso uhamba ngesihlalo UGugu usecelile kubona bonke babashiye ufuna ukukhuluma noSthembiso. Bamhloniphe bangene ngaphakathi kuthi ubaba kaSthembiso aphindele emotweni. Aqale uGugu "Sthembiso Cele, uwena lo. Angazi noma ngiyaphupha yini yazi ngangithi mhla ngikubona ngizokubuza ukuthi 'Kodwa Ngakwenzani' kodwa ngifikelwa ukukudabukela,ngoba awukwazi ngisho ukubona igolide liphambi kwakho. Ngakuthanda Sthembiso wadlala ngami, wangibukanisa nezwe wakhohlwa ukuthi ikusasa alaziwa. Ngicela ukhohlwe uGugu ngoba usenomuntu omthandayo, olwaziyo luyini uthando. Angeke ngikubambele amagqubu ngoba nawe wawunezizathu,futhi lenzondo ngingayikhiphela kumuntu ongenanzondo . Mina angikaze ngibone intokazi yomlungu ithandana nomuntu noma ehlupheka kodwa zinithanda uma seninemali USthembiso wabindwa isidwa langaphuma izwi zaqathaka izinyembezi wamshiya kanjalo uGugu wangena ngaphakathi waqhubeka nosuku lwakhe olumnandi

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload