Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Mapipana NoMomozi

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Mapipana NoMomozi

Hhee hhee kdw ngihlekiswelani ngifunda incwadi ibhalwe ipipi lifuna i increase ifundeka kanje dear: momozi ngenxa yesimo engisebenza ngaphansi kwaso bengicela ukukhushulelwa umholo ngisebenza kanzima laphaya 1ngisebenza edaweni emnyama 2engangeni moya, 3emanzi, 4engcolile, 5enukayo, 6eshisa ngokungabekezeleki okufakazela lokho akwenzeki ngiphume laphaya ngingahlanzanga ngingena ngiqinile nginomndlandla ngiphume ngibhocobele njalo sengihlanzile ngaleyo ndlela unzima lomsebenzi bengicela ikhuphuke imali. yimina ozithobayo uMapipana @@ impendul deir: mapipana ngihlale phansi ngicubungula isicelo sakho ngixolisa kakhulu ukukutshela ukth iscelo sakho kasiphumelelanga ngenxa yalezizathu 1unezinsuku zokwenza ngedlela umsebenzi wakho samtymz uyehluleka 2awuziqikeleli ezokuphepha uvele ungene nje ungabonanga ukth kukhonani ngaphakathi 3ukhonze kakhulu ukusebenza ngomnyama 4awunaso isikhathi sokushayisa umawuthanda uyarobha uthi ungena ube ushayisa nawuthanda wenza i overtym engafuneki noma umsebenzi usuphelile 5wena kuyenzeka ngelinye ilanga ungasebenzi kanti uyadingeka emsebenzini 6wena nawuzwa kuthi sebenza uyasebenza noma kungafanele ngingashongo 7uhamba usebenza nje noma kuyiphi idepartment wena uvele usebenze nje 8wena ushiya ugcolisile ngomhlanzo wakho njalo lapho kadusebenzela khona ungafuni nakwazi ukth kucleaner bani kanjani ngalezozathu awukhushulelwa umholo usale kahle ozithobayo imina uMomozi wakho

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload