Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Icala LikaDube 2

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Icala LikaDube 2

Emva kokuthi icala selihlehle iskhathi eside isisebenzi sika Dube sabethula ubufakazi baso, umshushisi naye ulokhu ebuze njalo sekuthule cwaka enkantolo, baqala kanje ubufakazi: mshushisi:awusithathe usibeke ngokwenzeka nkosazana. Isisebenzi: *ekhwehlela kancane* eh mmh ngizoqala ekuqaleni, ngaqala ngzicabangela umthondo nokwaholela ekutheni ngiqhanyelwe, ngazama ukuwuziba lomcabango kodwa ubean wam wawuvutha ngiqhanyelwe ngifa ngezwa isbumbu siba nomswakamo ngaze ngabona kuncono ukth ngzisize, ngangigq.. *izibukeli zecala zahhumuzela kwezwakala indoda ithi "kodwa wabulawa indlala yomthondo sikhona yini ukuba selfish wemfazi" bahleka abanye* ijaji: order order, ukthula enkantolo, umsindo ongaka awufuneki la, qhubeka nkosazane. Isisebenzi: ngangigqoke igawuni eblue ngingalifakile iphenti ngase ngilala ngomhlane ngabheka phezulu, ngaqaqa ibhande legawuni ngayiphenya ngasala ngamathanga nesibumbu sami esikhulu esingashefiwe *amemeza amadoda athi "hhay bo nangu ezosiqhanyelisa lo"* namabele, ngavala amehlo ngaziphulula amathanga nesibumbu, isbumbu ngisigudla emaceleni ngithi ukusipitshiza kancane kuthinteke umsunu ngizwe kushoshozela kamnandi ngphinde ngi brush amathanga ngaphakathi kule part esensitive besengi hambisa isandla phakathi nomsele wenquza ngizwe ngathi kungena umthondo ngenxa yobumnandi *umshushisi aphuze amanzi asholo phansi athi "lord have mercy"* ngawufaka umunwe phakathi ngiwukhipha ngazihlikihla amalebe umunwe usuka kubhotshisi wehla uze uyongena phakathi egolo *ijaji lagwinya amathe lakhumula izibuko* ngase.... Umshushisi: ngenkathi uqala ukhumula wawuvaliwe umnyango? Isisebenzi: cha umshushisi: why? Isisebenzi: angnakanga mshushisi: ok qhubeka isisebenzi: ngase ngizwa umunwe ka Dube usungithinta isbumbu ewufaka phakathi ngaze ngamubamba ngawuphushela phakathi *wonke umuntu wabuka uDube bahhumuzela*..... Umshushisi wawukuthanda lokhu okwakwenziwa uDube? Isisebenzi: yebo *eze khipha mehlo* phela kwakumnandi umunwe wakhe wawushisa kamnandi ngath umthondo yingakho ngachama zisuka nje *utolika ekhotha umlomo* yazi wawufaka umunwe wathi ukungiqhweba umsunu mmmh umshushisi: pho yini uthi wadlwengulwa? Isisebenzi: ingoba wangirobha *bahleka bonke enkantolo kwasukuma indoda ezibukelini yakhipha ugodo lomthondo omnyama iqhanyelwe yathi "woza ngikubhebhe mina uyeke ukdlala oDube" amaphoyisa aphuthuma ayibamba ayikhiphela phandle* mshushisi: wakurobha kanjani? Isisebenzi: uDube khona angakushongo la enkantolo, ulokhu ezenza imbebhi for nothing, anjalo vele amadoda angakwazi ukubhebha ahamba eqamba amanga, lo wayeza kahle ngomunwe kodwa wathi sekufanele enze umsebenzi wangempela wahluleka, ngancono ukuthi akaqalanga kwakuqala *wonke umuntu cijise izindlebe ufuna ukuzwa kahle*. Mshushisi: awisichazele, wenzani uDube? Isisebenzi: uDube kwaba ukufaka umthondo nje egolo ngamuzwa esebhongisa okwenkomo kwaphela njalo * zathi izibukeli "wachama hahahaha" zihleka* yebo nami ngachama kodwa ngachanyiswa ukuthi umthondo wakhe owawusuwile wawungikitaza kamnandi umsunu, angaz noma wayengibhebha noma wayefuna ukuthulula isdoda ngoba angimzwanga nhlobo cabanga ipipi limnandi kanje nxa uselfish kabi lo! *kwezwakala umsindo kuhleka izibukeli kanti sekubuye lendoda ebikhishwe amaphoyisa, bahleka ukuthi esicathulweni sayo kunesidoda kodwa ayiboni kushuth ibishaya indlwabu* mshushisi:*ebuka uDube okade ephakamisa isandla* mfoka Dube uyakhuluma? Dube: yebo, hey unamanga lo maan shidi ngambhebha. Isisebenzi: Dube unamanga wena ukhohlise inkantolo uzenza into ekwaziyo ukubhebha, yonke lento ubuyisho ingamanga *kwezwakala umama ezibukelini ethi "hhaw bese ngimhalela nami lo Dube kanti uyiqhude naye"* Dube: kanti wena ubufuna ngfele phezu kwakho yini? Isisebenzi: cha,kodwa bekumele ube yindoda uwulungise umonakalo owudalile, bekumele ungibhebhe okwesibili ngoba lento yokuvele ungithele ngesidoda bese ungshiya ngiyoba yoba ukuqhanyelwa, hey we Dube we Dube angyena umkakho lo ohlale udlala ngaye uthi uyambhebha umrobhe uyangizwa *esethetha* Dube: *athi uyaqala uyakhuluma izibukeli zihlokome ngomkhulu umsindo; uyiqhude Dube!*

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload