Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Abashadikazi

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Abashadikazi

Kade ngimubuka lobhuti ohleli ngaphesheya kwami la e-bar, ngiyasola sengathi naye nje uyangibuka uma ngingamunakile, kunento nje engingayiqondi ngaye angazi noma ugqabe kakhulu noma yini kodwa umanje ngike ngamubheka ngivele ngishaywe olunye uvalo. Ngisukume ngiye kothenga isiphuzo sami esesiphelile, ingalo yami igudluleke ngakuyena, maye uyashisa nangu ubhuti, ngizwe inhliziyo yami igxumagxuma, aphenduke angibuke ngalawo mehlo ebengikade ngiwabuka nami, ngivele ngixolise nkosi yami, athi “It’s ok as long as uzovuma ngikuthengele isiphuzo.” Hayi ngizwe lelo ngingabe ngisanqikaza ngihlale eceleni kwakhe. Angitshele ukuthi igama lakhe uNhlanhla Ngubo, nami ngimutshele ukuthi ngiwu Phindie Dlomo, sijabule ukwazana, sifike nesiphuzo sami. Sixoxe nje okungasho lutho noNhlanhla angitshele nokuthi basanda kufika la eMphithi nomkakhe kade behlala eNyukhasela. Ngizwe elomkakhe inhliziyo yami ithi ukushona phansi kancane. Kodwa ngibuye ngizikhuze ukuthi kanti bekuthiweni ngoNhlanhla sengifrazwa umkakhe nje. Silokhu sixoxa elokhu ebeka leso sandlaesivutha bhe emathangeni ami, ngivele ngizizwe ngiba manzi ngokushesha. Aphinde athenge ezinye iziphuzo, ngizwe ukuthi hayi nakumina sesiyangena nami sengikhuluma ngize ngimubambe ehlombe manje uNhlanhla. Kukhale ucingo asukume ayokhuluma phandle, uma ebuya abuye esemamatheka. Ahlale angibheke ngqo emehlweni. “Phindie kukhona engifisa ukukucela kona bandla uma ungathandi usho ngeke ngidinwe.” Nginqekuzise ikhanda kwazise sengicabanga ngenkomo ngendlela esengiqhanyelwe ngayo. “Umkami ukhulelwe manje asisakwazi ukwenza ucansi kahle, savumelana ukuthi ngingalala nomunye umuntu kuphela nje uma naye ezoba khona abone ukuthi ngilala nobani.” Ngivele ngiphelelwe amazwi. “Hayi ngeke Nhlanhla angiboni ukuthi ngingakwazi ukwenza lokho.” “Cha sisi hayi ukuthi uzobe esendlini eyodwa nathi, uzogcina ukusibona uma singena nje kuphela.” Hayi ngivele ngingayikholwa nje lendaba, ngibuye ngithi what the heck vele nami ngiqhanyelwe wahamba nini nje uSbonelo ipipi angisalazi. Sifike emzini kaNhlanhla hayi wona muhle impela sivulelwe wuye umkakhe amoyizele, hayi sesisikhulu ngempela isisu sakhe, “Dudu uyena-ke losisi engikutshele ngaye efownini,” Sibingelelane nosisi lona bese sidlula noNhlanhla singene kwelinye ikamelo elinombhede nje kuphela. Avele unhlanhla akhumule nge speed asale nqunu, ngizibonele nami ukuthi kumele ngenze njalo, umnyango awukhiyiwe afunde ingqondo yami uNhlanhla, “Khululeka uDudu ngeke angene,” lapho nami senginqunu ngihleli phezu kombhede, asondele unhlanhla angiphulule amabele ehle njalo nomzimba wami aye afike emsunwini awuthi shwi kamunandi ngomunwe bese esheshe ewukhipha la nje ngithi ngivula amathanga, abuye nawo uconsa co amanzi egolo. Angishutheke umthondokazi wakhe emlonyeni ngiwumunce hayi indaba yokudlala, ngiwuzwe ufuquzela sengathi uzothunda kodwa kungezi lutho. Ngimudlalise amasende ngiwamunce kwazise ashefiwe. Ngidlalise ikhingqi ngolwimi ngimuzwe equma. Agibele phezu kombhede manje alale abheke phezulu nami ngigibele ngiqhubeke nokumuncela, lapho ngidunusile inkomo ihleli obala. Ngizwe kukhona okungithinta enkomweni hayibo ngiyakhothwa phela akusemunandi kanjena, ngivele ngingabe ngisabheke nokuthi ngikhothwa ubani ngimuncele kakhulu manje uNhlanhla sengigqugquzelwa nayilobumunandi engibuzwa enkomweni yami ngizwe ukuthi ayisengangami-ke manje ngisho ngichame akhothe umuntu wakhona ngize ngiqede ukuchama, ngiyeke ukukhotha uNhlanhla ngiphenduke, mameshane uDudu unqunu naye la ekamelweni manje bengikhothwa wuyena, ngivele ngiqhanyelwe kabusha, ngithi “Ngeke manje Nhlanhla ngibhebhe,” kube ngisho entshweni angidunusise uNhlanhla imilenze yami ibe phansi ngibambelele ngombhede, awubhuxeke, wema kudume izihlonono ekhanda lami ngizwe kukitaza le emajukujukwini ngifende zisuka nje, uDudu avele agibele phezu kombhede ayithi hleke ingquza phambi kobuso bami, ngivele ngizibonele nje ukuthi angiyikhothe. Ngiyikhothe ingquza ngiqala ngqa, ngizwe kodwa ukuthi umehluko awumkhulu kangaka ekunceleni ipipi, ngiyikhothe ngize ngimukope ngomunwe uDudu, hayi uyafenda noNhlanhla la ngemuva, kukhona la okuke kube sengathi uyazinweba izinqe bese ehlehla sakulikhipha ipipi kungene umoya kamunandi bese eyalibusheka futhi, kuthi angihlanye. Aphinde alikhiphe aligudlise umsunu alizungezise kuwona bese eliphindisela phakathi, lapho asisakhali sobathathu ubumnandi, agibele phezu kombhede futhi uNhlanhla athi mina angihlale phezu komthondokazi wakhe ngibheke ezinyaweni bese uDudu ahlale ebusweni bakhe khona ezomukhotha, sezenjalo, hayi kube munandi ngenye indlela-ke sengimubhebha mina manje, ngiqojame phezu kwalo ngifende ngendlela engiyithandayo ngilokhu ngimudlalisa amasende nje uNhlanhla aqume kakhulu ngimufende ngimuzwe ekhuluma ngomthamo wengquza kaDudu angisamufensi go. Aphenduke uDudu manje abheke ngakumina athi nami angiphenduke, mina ngimufenda ipipi uNhlanhla uDudu umufenda ubuso, siyaqabulana manje noDudu sincelana namabele akumunandi go, ngisho ngichame futhi, uma uDudu ebona ukuthi ngiyachama angincinze umsunu, kuvele kube munandi kodwa kubuyele emuva ukuchama. Siqhubeke nokufena uNhlanhla akasasho lutho naye uselokhu equma nje kuphela. Naye ahluleke wukuzibamba manje aqine, hayi kanti sonke umthundo ubususeduze sisho sichame kudume indlu sikhala. Sake sathi nje ukulala imizuzwana kungakhulumi muntu sase siyasukuma siya kogeza ngavalelisa, engabe ngiyiphinde ngihlangane yini noNhlanhla, kodwa uma ngisaphuza ebar yase City Royal nje sisazohlangana.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload