Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Sadlana Kamnandi

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Sadlana Kamnandi

Wunyaka wesithathu lona ngihlala noMusa, hayi sebengibulele bandla nentombi yakhe ngokungiqhanyeliswa, hawu nsuku zonke ubusuku bonke bayabhebhana ubusuku bonke,, ngike ngizwe nje sengathi lentombazane ibuye ikhale kakhulu ngamabomu nje yenzela ukuhalisa mina, ngize ngivuke ngizihlukuhle umsunu ngenzela ukuthi ngichame phela ngoba ngisuke sengifile wukuqhanyelwa ngidlala uMusa nalotikilayini engingafisi ngisho ukumazi igama lakhe. Ngisazibukela i-tv nje angene uMusa, ubukeka ephatheke kabi nje, ngithule ngicabange ukuthi engabe kwenzenjani engekho utikilayini namuhla ngoba phela bangena njalo sebelandelana, ahlale ezinyaweni zami kusofa kwazise phela nginabile kusofa, Where?s your loud gal namuhla?? Ngimubuza ngokweyisa ngamabomu. ?Awungiyeke ngaloyo Thobeka futhi izingane zase mavasi ziyobuyeka nini nje ubufebe uma ucabanga?? Ngimubuke nje ngithi cha-ke Musa angazi mina, asukume athi usayozithathela ubhiya. Abuye ahlale nawo phansi aphuze aqale angixoxele ukuthi uyibambe kanjani lengane ukuthi imubhangqe nomuntu wetekisi, ngesikhathi engixoxela ngilokhu ngimubrasha emahlombe ngimududuza, ngehlo ngilokhu ngithi klabe ebhulukweni ngaphambili ngiwubone umthondo ulokhu uthi gqugqu kuthi angihleke. Uma sengimubona sengathi ufuna ukukhala ngivalelise ngithi ngisaya kogeza. Ngifake amanzi kubhavu ngikumule nami ngibe nqunu, uma sengiphakathi kubhavu ngizwe amanzi eshisa kamunandi engquzeni yami, ngicabange nepipi likaMusa ebengilokhu ngilibona likhukhumala ngizizwe ngimanzi, ngimumemeze. ? Ngicela ungilethele insipho bandla Musa,? uma ngimuzwa esondela ngivele ngiphume kubhavu ngime ngaphandle avule isicabha angene, ?Hawu Thobeka kodwa yini ngaphandle kukabhavu unqunu,? Anginike insipho angangibheki, ngiyithathe ngiyiwise ngamabomu, aqalaze ngigobe kancane ngiyicoshe ingquza yami ivele imujamele, athi uyaphuma ngokushesha ngimubambe isandla, ?Yini Musa awuboni ukuthi ngiyakuhalela yini,? ?Thobeka uyazi nje ukuthi nginentombi yami mina?? ?Angishongo ukuthi ngifuna ukukhipha intombi yakho mina ngifuna ungibhebhe nje qha. ? Ngikhuluma nje ngilokhu ngimuphulula isifuba, ngimubone ukuthi usobaba uyanyakaza lapha ezansi. Angangiphenduli uMusa, ngivele ngisondeze ubuso bami kobakhe ngimuqabule, aqume, ngimuphulule umzimba wonke, ngiye ngiwathi faxa amasende, ngizwe ukuthi umthondo wakhe usuqine ngqi. Ngimuqaqe uziphu, lapho yena usemile nje uyisikhomololo sengathi akazi ukuthi kumele enzenjani, ngibuye nawo umthondo ngiwuphulule kancane, imithambo isiqhanse iwubani, ngivele ngiphenduke ngibambelele kubhavu ngisondeze indunu yami emthondweni kaMusa olunguze kuziphu webhulukwe sengathi yinyoka elunguze emgodini, angabe esabuza naye awushaye phakathi, angifende ngizwe sengathi umthondo uzophuma ngomlomo, ngimufende nami ngigobe kakhulu izandla nekhanda ngizifake phakathi kubhavu kusale isingezansi kuphela ngaphandle, ngimufende ngimuzwe engipotoza umsunu kamunandi , ngizwe ukuthi sengizochama-ke phela manje, ngithi ngisacabanga lokho afende ngenye indlela sengathi uyehla uyenyuka engquzeni yami, ngichame kuqhaqhazele umzimba wonke, ame ukufenda isikhashana. Angiphendule ngihlale ngezinqa onqenqemeni lukabhavu ingquza ngiyivule kakhulu, awujikijele uMusa, ngimuhlangabeze nami ngimufende, lapho useyakhala manje usengibiza ngosthandwa, ungibiza ngayo yonke into, ?kodwa Thobeka uhleli la endlini nento emnandi kangaka unganginiki yona?, esho ebubula. Ngivele ngimuhleke ngimutshele ukuthi bengithi wazi ezingcono ngoba akakaze ayicele eyami, aqhubeke nokufenda, ngizwe eqina ngimufende kuze kube sengathi izinqe zintanta emoyeni, anginkonkoshele achame kushise kamunandi. Akhumule angene kubhavu sigeze

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload