Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Ukudliwa Komuntu Wesimame

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Ukudliwa Komuntu Wesimame

IMITHETHO ELISHUMI YOKUDLA INGQUZA. 1.Qinisekisa ukuthi ingquza yowesimame imanzi. 2.Uma seyimanzi, yivule ngezandla zombili. Uma unesibindi faka ulimi lwakho engquza, uma ungenaso faka iminwe emithathu bese umukhuhlakhuhla ngayo. Uyifake, uyikhiphe, uyifake, uyikhiphe kuze kufike lapho ingquza yomkhwelwa iba noketshezi. Qhubeka umukhuhle kuze kufike lapho ingquza yakhe ithi hlwepe, hlwepe, hlwepe, umgitshelwa lapho usethuka engaqedi. 3.Ngalesosikhathi-ke umgitshelwa kufanele ukuba uselungele ukukhwelwa. Qinisekisa ukuthi ipipi lakho liqhanyelwe. Uma liqhanyelwe lifanele liqine, likhukhumale futhi libonakale. 4.Uma ipipi lakho lingakami kahle, lifake emlonyeni womgitshelwa. Qaphela: ubumnandi bomlomo bungakwephula iqolo, uqaphele ukuthi ungathululi isidoda ngaphambi kokudla ingquza. 5.Uma ipipi lakho selimi kahle, sekuyisikhathi-ke sokuthi udle ingquza. 6.Faka ipipi phakathi engquza kancane-kancane. Ukuqinisekisa ukuthi ingene kahle yonke, vula amathanga omgitshelwa bese ubeka amadolo akhe emahlombe akho. Lokho kubizwa ngokuthi ukungenisisa. Ngalesosikhathi umgitshelwa kufanele akubize ngegama. Uma engakakubizi ngegama kusho ukuthi awukenzi zona. Yehla kugibele yena! 7.Qhubeka udle ingquza. 8.Chama. Mawuchama kufanele uklewule njenjomdlwane, uthi " Ngquza weeeeeee!!!!" Uma ukwazi thuka ungaqedi. 9.Uqedile-ke manje. Khipha ipipi engquza kancane kancane. Ngalesosikhathi ingquza yomgitshelwa izobe igcwele isidoda. Munike iphephendaba noma uqwembe lwebhokisi elishukiwe ukuthi azesule ngalo. Itoilet paper iyabiza, ungamosi imali. 10.Mfunda makhwele qhaphela ukuthi owesimame ufika ovuthondabeni kathathu wena ungakachami nakanye

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload