Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Satshontshana Kulayini Wemali

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Satshontshana Kulayini Wemali

Useptember 2012 kusanda kufika enye investment company (ibhaniyi) sizofaka imali e ukuze izale ibe ningi oLundi manje sebebaningi abantu sekulalwa khona kulayini nimile. Kunomama ophambi kwami omuhle nje ompofu, simile kulayini sekuntambama ngabo 8 silinde ubhuti ozothatha amaphepha ethu okubhalisa. Ayi afike lobhuti ngo pass 8 awathathe amaphepha abhalise amagama ethu masiqeda ahambe lomama kade ephambi kwami ethi uzobuya ekuseni ngithi owk ngilandelwa omunye usisi ongowokugcina kulayini phambikwami kunogogo abawu 6 behambe bethi bayabuya, sekumnyamana lana sikhona esimikhona ulayini ngoba mude ulayini ngibize losisi ngimcele angene phambi kwami ngoba ngisabela ukuthi bazoze bembambe inkunzi ngemuva kwami ngingaboni. Ajabule abonge ame phambi kwami sixoxe naye bese encinzwa umiyane esithweni avele agobe sakudunusa awushaye umiyane bese izinqa zakhe zivele zihlale zithi mbhah kimi ugqoke ingubo lezi zamantombazane ezithambile emfushane nje kodwa hhayi kakhulu, uyanyakaza nje uyazihlikihla esithweni ngemuva kwakhe kwenzeka inginga ngoba uhlikihla umthondo wami ungaphansi kwejean, uvele uqine ke manje umthondo wami ngiqale manje kuthi angimthinte izinqa ngivele ngimbambe eqolo ngizibuzise ukuncinze kakhulu yini lomiyane ngibe ngimdonsa ngefiga yakhe ngizinamathelisa emthondlweni izinqa zakhe abuze ethi ngenzani ngivele ngihleke avuke. Athi ngiyazi yini kuthi ngiyamlinga ngoba sekuqala nokuba makhaza, ngithi ngizokumela engikwenzayo athi owk qhubeka mawuzoyimela lento yakho. Ngimbambe izandla zami zigamanxe ngaphambili manje ziye ziyothi mbhah esibumbu sakhe esiqumbile kulengubo yakhe ngimsondeze bese kuba ngathi ngiyamfenda kancane, aphakamise isandla sakhe sokudla angibambe emqaleni asinyuse kancane asiyise ekhanda ngivele ngimphulule isibumbu bathule nabantu kulendawo iwumhubhe abasiboni abaphambili ngoba kuyithunzi manje abo pass 9 ngithi kuye asizame, abuze ukuthi sizameni ephefumulela phezulu ngithi uyazi nawe lokhu okuzwayo lapho umthondo wami uqinile uyawazwa naye futhi. Upakishile nangu usisi wabantu umu kamnandi, ngiyafunga ngizombhebha simile lona athi ayi sobona ngisho ngiyiphakamisa kancane ingubo ayehlise bese ngimncela umqala ngiqhamukisa ikhanda lami ngemuva ehlombe lakhe lesikudla kulesandla angibambe ngaso ikhanda akhale athi mmmmmh angiqinise. Ngiyagqubeka nokumfenda izinqa ngapha amemeze hawemah kwaze kwanzima. Ngiphakamise ingubo manje ayi anganaki ngiphose isandla ngaphambili ngimdlalise umsunu phezu kwephenti avele ehlise isandla sakhe esithambile asibeke phezu kwesami acingezele aqale afende kancane uyabuza kodwa ungenzani bhuti wabantu mmmmh ngizwe isandla sesiwuthinta ngqoh umsunu igolo limanzi manje, hawu liphi iphenti manje ngizibuza ngaphakathi ngilizwe liseceleni useliqhwebele eceleni unkabi lona. Ngiwadonse ngiwabuyisele amalebe abanga umsindo minci minci minci mmmh simanzi manje isandla sami asho awuvula uziphu wami wejean ngemuva kwezinqe zakhe awudonse umthondo awukhiphele ngaphandle, awushayise indlwabu ngiyamkopa manje straight uyakhala aaaah aaaah mmmmh mahhhh hhhhaaa kunzima tjo ngiyiphakamise ingubo yakhe zihlale obala izinqa ngilehlise ipenty avele ahlanganise imilenze kancane lizehlele aleqe umthondo wami usawubambe ngesandla sisondlele ekhoneni eliseduze awuphose phakathi umthondo wami akhamise athi mmmmh ngiyafa namuhla, avele afende yena kuqala angishaya ngezinqa phozingakanani ziyangikhava angifende zikhale ezansi kwenkaba yami phahh phahh phahh ngimbambe efigeni manje njengasekuqaleni seliphakathi ke manje. Ngimqinise ngimfende ngathi ngiyacokama, athi hawemaaaah bhuti waze wangibhebha kamnandi chah yalishaya igolo sesibhebhana ngamandla ke manje avuke engathi uyama afendise kwendoda naye siyaphambana sihlukana sihlangane liyakhala isende negolo. Ngizwe izwi elincane hawe mah bayabhebhana lana kulayini benganaki abantu nathi asisenandaba aphenduke ngimbeke odongweni ngiqukule izinyawo zakhe ngizigone ngezingalo abe semoyeni uncike odongweni ngomhlane usemoyeni manje ngimbhebhela emoyeni uyakhala ungangiwisi bhuti, ngiwushaye ugcwale igolo athi hawemah ngamitha mina yoooooh ngiwufake kakhulu wonke ngizwe kushisa kakhulu eqolo kanti sengiyachama nawe apaquze afuna ukuqondisa izinyawo ngimbambe ngomeh, athi ngiyabonga bhuti waze wangijabulisa mmmmh iphenti lasala lapho sasaba nokulicinga kwamnandi kulayini wemali

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload