Ececeni

Ececeni,Izintombi,Mbhebhe
EceceniIzintombiMbhebhePosted by Admin on 8 months ago · 420 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ececeni Wena ongalazi icece awazi lutho.Kusemakhaya lapha akukhali ma'night club.'Uma intombi iqomile siyiphelekezela sonke siyobonga indaba.Nathi sifike seshelwe izinsizwa zakuleyondawo,sihlinzekwe ngenyama notshwala,kube mnandi kubenjeya. Kuba njalo futhi noma intombi ihambise izinkuni namanzi,nalapho seyilotsholwe utshwala okuthiwa ingqibamasondo bulethwa izintombi,notshwala okuthiwa umbondo bulethwa izintombi zifike zilale.Indaba yokuqoma emakhaya akubi indaba yabantu ababili kuphela.Yiyona yonke lemicimbi edala amacece lapho izintombi zizithola ziyolala kubo kamfana oqonyiwe. Ayajabulisa bo amacece ngoba thina zintombi siye sizizwe sibakhulu futhi sinakiwe.Ngisho izalukazi namakhehla akulowo muzi abonga ebongile.Izinsizwa zona zidlisela ngayo yonke indlela ezintombini kungekho efuna ukwedlulwa enye.Ave limnandi kakhulu icece uma likwenye indawo lapho sizobona izinsizwa esingazazi. Namuhla sikwesinye isigodi.Usuku lwethu belumnandi.Sekuzolalwa manje.Izinsizwa eziningi ebezizokweshela sezikhonjwe indlela.Phela sigadiwe izinsizwa zalapha ekhaya ukuba singagcwelezwa.Ezintathu zizolala nathi endlini.Kuyaziwa ngeke zisilokothe uma sibaningi.Ikhona ekade ingeshela izimisele ngokuzolala eduze nami. Kucinywe ilambu silale.Lapha endlini sekukhulunywa imikhuba yodwa.Ziyazicelela bo izinsizwa bo."Sinikeni bo bosibali"Lushe uhleko lwezintombi.Abanye bawabuyisele emuva amagama."Nali ngapha sibali woza.''kusho uSizani umngane wami ebhuqa izinsizwa.Lushe uhleko.Ngapha okuyinsizwa okulele eduze nami kungiphethe kuyangiphulula ebumnyameni.Ngilokhu ngikuchiliza ngesandla,ngibuye ngikuzibe ngizwe kungiphulula kamnandi.Kungithinta amathanga kodwa sekuke kwenyukela esibunjini nami ngahlanganisa imilenze ngathi ngqi. Izinkulumo seziyaqhanyelisa izintombi zakithi zilokhu zidlale ngabo njalo laba babhemu zibabambisa udonga.Kodwa mina sengimanzi ngalowo mzuzu.Yebo sizintombi siyazi kuyadliwana emaceceni.Futhi indaba yakhona iphelela kuzo izintombi ayedluleli emasokeni ethu.Kodwa noma sengiqhanyelwe akulula ukuthi ngibe owokuqala ukuvula ingquza.Phela akekho othanda ukubizwa ngesifebe esinikana kalula ngengquza kunoma ubani oqhanyelwe.Nezinye izintombi zigade ukuthi ingabe kuzoqala bani ukudliwa.Ngiyazi ukuthi wonke olapha endlini uselangazelela umthondo. Kuzwakale kancane sengathi kukhona osedliwa endlini.Siyezwa ubuhefuhefu nobuphaxaphaxa begolo nomthondo.Phela thina zintombi sivele sithule sithi nya uma kukhona osebhejwa ebumnyameni.Asikhanyisi.Nofuna ukukhanyisa nosefuna ukuyochama siyamkhakhabisa simbuze ukuthi yini inkinga yakhe.Nobhejwayo uye azame ukubamba umoya ukuze kungezwakali izwi lakhe ngoba kuba ihlaya elihalisayo nelinehlazo phakathi. Pho umthondo mnandi yini pho ebumnyameni uwuntshontsha kunabantu endlini.Imvamisa obhejwayo umuzwa esesho phezulu ekhaliswa umthondo.Akaphazanyiswa uze achame aqede.Nezinsizwa ziyazi ukuthi intombi ebhejwa ececeni uma isichama nayo ayidedele ngoba izofuqwa isiyophuma iyochama ngendlwabu phandle.Phela ubani othanda ukumithiswa ececeni.Yize umthondo umnandi kodwa senza isiqiniseko sokuchama kuqala Lapha endlini sekuwuhleko oluncane olulokhu luqhumile.Sibuye sithulisane."Shhh kahleni bo umsindo sifuna ukulala."Zisho izintombi zinamanga zifuna ..ukulalelisisa lomsindo wokubhebhana nokuthi ingabe ubani lo obhejwayo. Sezilokhu zinsinsitheka lezizintombi kukhala ubuphaxaphaxa nobuhefuhefu.Ngiyazi amagolo ethu sonke asemanzi te ukuqhanyelwa.Lombhemu olele eduze kwami usengipotoze ngathamba.Bengibuye ngimfulathele kodwa manje ngilele ngecele sibhekene.Nginsinsitheka kanye nezintombi ezenanela ababhebhanayo kanti mina ngijatshuliswa ukuphulazwa ilensizwa.Amathanga ami ami ngiwavale ngqi.Ngide ngiwuzwa umthondo wayo ungithi gqu gqu. Iyazama ukungikitaza emsunwini kodwa igcina esibunjini ngivale ngqi, ukuyizwa ibitoza ilokhu incenge njalo ingicele ingquza kungenza ngizizwe ngiyigolide.Uzwakale wenyuka umsindo wababhebhanayo."Awu baba nakho.Ye!Ye!Ye!" Lizwakale kahle izwi lomngani wami uSizani obhejwayo esenanela ubumnandi bomthondo .Lapho ingquza yami ibemanzi kakhulu.Ngifikelwe ukulangazelela umthondo.Awu ngehluleke ukuzibamba.Ngixegise amathanga.Lensizwa ivele ingikitaze kanye umsunu ngithi,"Eee."Kube uyawubhuxeka lombhemu.Ungifice kahle nephenti angisalifakile.Phela kuyangehlula ukulala ngilifakile.Ngiyabhejwa manje.Ngizobhejwa ngibe owesibili ngilandela umngani wami uSizani.Angeke ngiphuthelwe umthondo isoka lile ekusebenzeni. Akhale kakhulu umngani wami uSizani kuzwakale ukuthi uyachama."Awu wema...awu nkosiyami...awu weeeeeeeeee."Kuzwakale izintombi zihleka zithi,"Mbhebhe sibali."Asho nakimi lombhemu awushiqeke umthondo oshisayo.Ngikhale kanye."Oooh!"Ngimbambe ngqi ngilele ngecele ngimuthi bhu ngethanga.Sifendane kabili ngimbuyise ngaphezulu.Ngimise amangqolo ngimfake phakathi kwamathanga.Ngifende zisuka ngijahe ukuchama engakangichameli angaze angimithise. Awu mnandi lomthondo nkosiyami.Uyangibhebha kamnandi lomlisa.Kube ilowo msindo wokuhefuzela lensizwa ingibulala ngomthondo.Kuthi kusenjalo ngenhla kwami ngizwe uThembani edazuluka phezulu."Awu...awu...awu...wema.."Insizwa yesithathu ibhebha uThembani.Nami ngikhale kuzwakale."Oooh ...kumnaaaandi!"Izintombi ngizizwe seziqala zingasahleki."Awu naze nasibulala bosibali naxosha izinsizwa.Anothi uma niqeda ngapho nize ngapha bo."Luphinde lushe uhleko.Uqine kakhulu umthondo walensizwa,futhi ubemnandi kakhulu.Ifende isheshe.Nami ngisheshe.Awu sikhale sobabili sibambane ngqi."Aaaaaaa.....aaaaaaawuuuu!"Izintombi zithi."Mbhebhe sbali ukujwayela kabi."Ezinye zithi ''Awu sbali ukhaliswa igolo!Ikubulele ngengquza ingane yakithi.Siliphethe sbali igolo ngeke nilunge."Lushe uhleko.Kushise ingichamela lensizwa nami ngiyithandele ngemilenze ngichame. Kuthi kusenjalo kuvuleke umnyango.Insizwa ebibhebha umngani wami uSizani isivulele izinsizwa ebezicothe emnyango.Awabhejwanga khona amantombazane.Zabhejwa zonke izintombi zangakithi kwangasala neyodwa.Ayi wonke udade ubabaza ubumnandi becece nezinsizwa ezingathothobele.


Comments

Please Log in to comment