Ingqomi

bhebha,Ingqomi,kamnandi,inhliziyo
bhebhaIngqomikamnandiinhliziyoPosted by Admin on 8 months ago · 607 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ilona gama engizibiza ngalo.INGQOMI.Nabanye babangani bami sebaze balisebenzisa ukuze bazithethelele konombeza babo.Phela ngiyaziqomela,angenqeni.Ukubhanqa abantu besilisa angisakwesabi.Maye kodwa ukubizwa ngesifebe!Noma ngilizwa lelogama liqondiswe komunye vele ngenyanye.Ngizwe sengathi beliqondiswe kimina.Yingakho ngithanda leli leogqomi lingenza ngizizwe ngihloniphekile. Kuyangijabulisa ukuzazi ukuthi ngiyakwazi uku’charma’abantu besilisa.Uma umuntu wesilisa eke wangeshela ngiyamsheshisela ngibe “sweet”ngimnike amanumbers ami.Uma ngingasheshanga ukumqoma ngiye ngizibone ngilahlekelwe lukhulu.Phela ama”cosmetics”,itransport,ukudla endlini,irent yalapho engihlala khona,i airtime…konke kukhokhwa yibo.Intombazane enesoka elilodwa ngiyibona iyimpatha,mina ngingu”clever”.Kuphela nje uma ngiyolahla ngenza “sure”ukuthi izindlela zami azishayisani.Phela akumele bazane.Nalapho engihlala khona kumele bangazi ngaphandle kwalona oqondene nokungi”transporter”.Impela ubuntombi bami buyangisebenzela. Namuhla ngiyozikhipha no Elvis.Ngigqoke sexy.Nangaphansi ngifake ubra nebikini emeshayo.Ngiyolahla straight. Avele angithathe ngemoto uElvis athi uzoya kwamzala wakhe.Angimazi lomzala wakhe.Ngimbuze uElvis,’Why Darling singayi endaweni yakho?’Naye aphendule,’Why baby singayi kweyakho?’Ngithi,’Kugcwele.’Naye athi,’Nakimi kugcwele.’Ngisole ukuthi kungenzeka unomuntu athandana naye akafuni ngibonakale.Inhliziyo yami ishoshozele.Phela noma ungababhanqa kangakanani abafana akumnandi uma uzwa ukuthi lowomuntu ombhanqile unomunye athandana naye.Umenza lokhu akwenza kuwe.Kungcono uma nijola nje umfice ekhona. ‘Kanti uyaphi Elvis?’Ngibona imoto isihamba lapho engingathandi ukubonwa ngakhona.Phela nginomuntu kule”section”.Manje ngibona uqonda ngakhona ngqo lapho kuhlala khona uSifiso engimbhanqe naye.’Uhlala lapha umzala.’ Asho ayiphose ngaphakathi lapho kuhlala khona uSifiso.’Hhe ene Elvis…kahle…’Lungithi heqe uvalo.Ngizame ukubamba istelingi nginqanda uElvis ngingasazenzi ibe isiphakathi imoto. Awu ipake phambi kweback room kaSifiso.Athi asingene.Ngivele ngigöloze ibhadi ngithukuthele inqaba.Phela ngiyabona zishayisene izitimela zami manje.Bengithi ngizolahla kanti ngizobanjwa ukuthi ngiyaba”crosser”.Ngithukuthele ngiphukule umlomo.’Mina bengithi siya kwakho.Uyazi iyangicika lento oyenza kimi Elvis.’Lapho sengicabanga nokudlubulundela ngiyophuma nge”gate”ngingaze ngehlelwe ihlazo.Kazi ngizombhekelwa ubani uSifiso? Ngisanda kufonelana naye ngimbiza ngo”Honey”eqeda ukungifakela i”airtime”.Ngiqambe amanga kuye ngathi angeke ngikwazi ukumbona namuhla angikho.Awu wema ngaze ngangena ehlazweni. Uvele uvùleke umnyango uSifiso aphumele ngaphandle.’Awu usufikile njengoba bewushilo Gazi lami…’Lapho kuvele kuthi angichame.’Ngiza nomabhebeza gazi…USifiso asondele ewindini engihleli ngakulo.’ Akhamise uma engibona.Nami ngidliwe amahloni ngingazi ngizakuthini.Isimo sishube kungabibikho okhulumayo.Angigqolozele engibuka ngentukuthelo.Abone uElvis ukuthi kukhona okushaya amanzi.’Hawu yini mzala?’Angaphenduli uSifiso kodwa agqolozele mina.’Awusiye uNozipho wena?’engibuza ngesankahlu.Ngivele ngomelwe amathe.Ngilume udebe lwangenzansi ngingakwazi ukukhuluma.Awuvule umnyango engihleli ngakuwo,angithi yabu ngengalo.’Sifebe!!!’Angidonse kabuhlungu athi ungingqubuza ngekhanda odongeni kusize uElvis amvimbe.’Kahle mzala.Yini ngafika nentombi yami wayibiza ngesifebe? Kuqhubekani kanti la?’No Elvis useqala ukudinwa.Ukuba ingqomi kwami sekungifake enkingeni.Sengiyabona azolwa phela lamadoda ami.Nakhu ngizohlazeka elokishini. ‘Kungcono sikhulumele endlini mzala sizwe kuye uNozipho lo ukuthi kuqhubeka ini.’Kusho uElvis sekuzalele ihlokohloko bexabana.’Akukho sifebe sangena endlini yami.Kuphelile.Sidle wena mzala uma usagijima nezifebe.’Lapho sengiciphiza izinyembezi.Ngibanjiwe ukuthi ngibhanqile.’Mzala uyangikwatisa ngoba indaba yethu isilalelwe abantu estradini.’Avule umnyango u Elvis angihlohle phakathi adonse noSifiso.Avale umnyango angifuqele kusofa osendlini ngesankahlu.’Sifebe!!!’Ngibone ukuthi angisenamhlaba uma sengilahlwa nangu Elvis. Ngiyakhala manje sengilokhu ngithe,’Ngiyaxolisa.’Yikho kodwa engingakusho.Ngibanjiwe vele ukuthi ngiyafeba,USifiso adonse isibhamu asikhokhe.’Ngiyasihlakaza lesisifebe!.’Kubuye kusize ukubakhona kuka Elvis.’Mzala uzakuboshelwa izifebe.Sinike into esiyifunayo isifebe ungazibophisi.’Ahefuzele asibuyisele ku”safe”Aqale u Elvis.’Sifebe sethu yini inkinga yakho?Ushoda ngepipi?’Ngithi ngisashaqekile ukuthi ngizakuthini angenelele uSifiso.’Ushoda ngomthondo?’Ngithule ngingazi ukuthi ngizothini.’Sizokunika lento oyifunayo.Awusiyeke ngomsindo wokukhala.’Ngizibambe ukukhala ngesule izinyembezi.Bahlale ngapha nangapha kwami.Baqale bangipotoze.Bangiqhekeze amathanga.Ilowo nalowo aphulule elakhe.Izandla ezimbili ithanga nethanga.Bawaphulula ngaphandle nangaphakathi.Ngivele ngifudumale zisuka.Zenyuke izandla ziye ziyobhajwa esibunjini.Ngiphefumulele phezulu.Izandla zabo zingiphulule isibumbu ngaphandle kwephenti.Balibambe ngapha nangapha balehlise.Ngiphakamise imilenze lihuluke liyophuma ngemilenze.Ilowo nalowo afake umunwe wakhe engquza yami.’Mmm…oooo…yaaa…’sengehluleka ukuzibamba ngizwa kumnandi.Angisaqhanyelwe ngiyafa.Ingquza imanzi te.Sebeyashintshana ngokungiqabula.Sengilokhu ngijika”left and right”ngincelane nalo kubuye kube ilo. Ngithi ngiyawabheka amabhulukwe abo asequmbe anjani!Lapho nami ingquza ngiyithe hleke bayayisebenza ngeminwe.Ngiyigxavune imipipi yabo ngapha nangapha.Baqaqe oziphu iphume iqhashe ibheke phezulu.Ngapha nangapha ngibambe umpipi.Isiyashisa bhe.Ngiyivule amajwabu ngiwavale ngiwavule.Abubule amadoda ami.’Oooooh!!’Basukume bame ngezinyawo.Ngibambe umpipi ngapha nangapha.Ngiyincele ngiyishintshanise ngapha nangapha.’Mmm!!!’Bayabubula abafo laba uma ngibancela.Bathi besuka bayihlohla kanyekanye emlonyeni.Ngizwe sengathi ngiyaxhilwa,kodwa ngigcine ngiyimumathile.Igudlane yodwa imithondo lena.Ngiyincele kanyekanye bakhale into engingayazi. Bayihlohle imithondo yabo emlonyeni wami.Umsunu sebewupenapene ngeminwe yabo isimanzi amanzi egolo.Njengoba iphenti seliphansi bavele bangiqhekeze amathanga.Ingquza ibagovozele.Imilenze yami bayibeke kusofa.Umsunu uze uqhoshe ngaphandle ngilithe hleke igolo. Awu amadoda ami.Amadoda engqomi.Ngiwuzwe ewukhipha uSfiso umthondo emlonyeni.Kusale okaElvis.Okusho ukuthi useyowuhlohla egolo.Ngizicabangela.Ngithi ngisacabanga lokho ngizwe ngolimi lungiqandisa engquza.Awu awuncele umsunu wami ovele uqhomolozile ngilithe hleke igolo.Usuqhoshe sengathi ufuna ukuphuma ngaphandle kwengquza. ‘Mmmh!!’ ngikhaliswa ubumnandi uSfiso engincela umsunu.Ngibubule umthondo osemlonyeni ngiwuncele kakhulu.Nomnikazi womthondo osemlonyeni abubule kakhulu.’Oooowu!!’NoSfiso awuncele kakhulu umsunu.Nami nginswininize ngiwuncele kakhulu umthondo.Abubule noElvis.Abuye alususe ulimi emsunwini ame umthondo awubuyisele emlonyeni wami.UElvis akhiphe owakhe.Ngithi ngisalalele ukufuquza komsunu aluphose uElvis ulimi egolo.Alushaye lugcwale igolo ulimi.Ayigoqoze ingquza uyezwa!Ngikhale ngenye indlela manje.Ngiwuncele ngize ngipaqake izihlathi umthondo kaSifiso.Amadoda ami aseyangithokozisa.Ngizwe kushaya umoya engquza uElvis eyeka ukungikhotha ingquza.Ngithi ngisacabanga ngomthondo ingquza yami ewulangazelele.Awu ngiwuzwe bhuxe esewujikijela uElvis.Ushise kubemnandi umthondo ugudla izindonga zegolo. Ubemnandi umthondo engifenda umntakwethu uSfiso awukhiphe umthondo emlonyeni.Awubambe ngezandla eme eceleni kukaElvis esisafendana naye.’Oh ya! oh ya! oh ya!’Sikhala sibhebhana noElvis.Ngisenanele lobobumnandi,awukhiphe umthondo ayowufaka emlonyeni.Athi ewukhipha abe ewufaka uSfiso.’Aaaaaaaaaa!!!’ngizwa ukushisa okumnandi isingibhebha enye indoda yami.’Sfebe sethu.’esho engibhebha nami ngifenda umnandi umthondo.Omunye wendoda yami usemlonyeni omunye usengquza.Awu kwaze kwamnandi ukubhejwa amadoda ami kanyekanye.’Owu wema!!!’,usha umthondo. Ayangibhebha lamadoda uyezwa!Sengilele ngecele kusofa ngiyabhejwa.Bashintshana ngami.Kungena lomthondo kuphume lo.Uphuma egolo uze emlonyeni.Angisanendaba nokubizwa ngesifebe.Vele ngiyiso esabo.Abangibhebhe. ‘Oh yes!Oh ya!Yaaa!!!’.Engibhebha amadoda ami kumnandi.Ayashintshana ngokufaka umthondo egolo.Akusemnandi lapho ngibhejwa.Awukhipha umanzi egolo awujikijele emlonyeni.Omunye abe ebhebha igolo.Sengiyizwile ne taste yamanzi egolo ukuthi imuncwana. Sebengishayise i’dog style’.Ngithi ngifendwa ngemuva ngibe ngincela umthondo.Limnandi ipipi uliphethe ngesandla ube ulizwa engquza liphakathi.Amadoda ami.’Oh yes!. madoda ami.!Zithandwa zami! UElvis angene ngaphansi.’Woza sifebe sethu!’Ewufaka umthondo ngimxamalazele.Afende umntakwethu engaphansi.’Oh!Ngiyisifebe senu zithandwa zami!’Ngizizwe sengisho.Ngithi ngisalalele umthondo kaElvis ngizwe okaSifiso ungigquza ngemuva.Ngilele phezu kukaElvis siyafendana.USifiso ngimuzwe ewugudlisa ngemuva emathangeni.Ugudle izindebe zegolo ushelele kamnandi.Ngiwuzwe ugqulana nokaElvis.’Hhhaaawuuu!!!’Ngibubula ngizwa umthondo kaSifiso ungena egolo.Isimibili imithondo engquza yami.Impela ngiyakuqala ukukuzwa lokhu ukuthi ingquza iyanwebeka imunce imithondo emibili.Inwebeke ngize ngikhamise beyihlohla imithondo igudlana phakathi engquza yami. ‘Lamnandi igolo lesifebe sethu gazi lami.’kukhala uElvis engaphansi.’Awu limnandi igolo mzala.’kwenanela uSifiso.Lapho mina sengiyahayiza indlu yonke. Bangisukumise ngime.USifiso abuye ngaphambili.Awufake umthondo.’Awu wema!Awu we mntakwethu!!!’Awugudle kamnandi umsunu.Angibambe ezinqeni.Ngimbambe entanyeni.U Elvis angifukule ngemuva.Ngikotele uSifiso ngemilenze.Ushe umthondo sengifenda emoyeni uSifiso engibambe ngezinqe.’Xhafu!Xhafu!’Ngilizwe igolo lami lixhafuzela.Amanzi egolo ehle ngomsele wengquza.Akusekho nokwesula ngiyabhejwa.Ngiwezwe engibandisa embotsheni yokuthoyiletha.Umthondo omanzi kaElvis ugudle izibunu ezama ukuwufaka egolo njengoba kade bengibhebha kanyekanye.Yale i’position’ manje.Athi uyazama kwale.Awugudlise izibunu.Uqondane nembobo yangemuva yokuthoyiletha esimanziswe amanzi abegeleza egolo. Ngiwuzwe ewuphusha ewufaka kuleyongquza.’Awu weeè!!!’Ngizwa ingquza sengathi iyadabuka.’Sifebe sethu imnandi ingquza yangemuva.I’tight’Wee ehl…awu!!’Angifende esewufaka wonke ngemuva.Umthondo egolo umthondo ngemuva.Ngiyaqala ukubhejwa kanje.’Awu madoda ami ngidleni bodali!Ngiyisifebe senu! Ngiyisifebe senu….!!!’Ngikhale ngiphindaphinde.Abhonge amadoda ami kugcwale umsindo ngapha ...nangapha.’Awuuu!!Ngiyachaaaaama!!!Ngizwe ingquza ibophana ngimnkonkoshele uSifiso.Bafende bangisheshise.Kube sengathi kuduma izulu bekhala mina ngintswininiza.Kuqale uElvis ngemuva ukuchama.Angithi fu ngesidoda engquza.Bashiyane ngo 2 seconds adubule noSifiso kushise egolo sikhale sonke endlini. Lapha endlini sekunuka igolo nomthondo.Angibhebhile amadoda ami.Omunye ungichamele egolo.Omunye wangichamela engquza ngemuva. Bangichamele bengibhebha sengisemoyeni.UElvis noSifiso.Banele baqede ukuchama bangibeke phansi.Phela omunye ubengidla ngaphambili omunye ngemuva simile mina ngizithandele ngemilenze ngaphambili ongemuva engibambe izinqe ezipetulele ididi lami elibhebha. Banele bangibeke phansi bathi ukudlalisa bathintithe imithondo yabo.’Oh sifebe sethu!’kunanelana abazala abangamadoda ami sebengibhebhile. UElvis athathe i”phone”yami avule ama”sms” ami.’Kufanele sazi konke manje ngawe sifebe sethu.’Ananele uSifiso.’Impela mzala bengingazi ukuthi ngibhanqwe nawe!’ Ukuvula ifoni yami ngivele ngazi ukuthi kuzovela amanye amahlazo okuba ingqomi kwami.Empeleni amahlazo okufeba nokuba isifebe.Ngoba bengangibulalanga namuhla bevele bangibhebha kanyekanye angisenandaba.Vele ngiyisifebe sabo. ‘Awu!Awu!Awubheke mzala ama”sms”amangaka aphuma naya kwamanye amadoda!’Kubabaza uSifiso.’Awu uyisifebe ntombazane!’kusho uElvis ngelokudinwa.Ngivele ngilume udebe lomlomo lwangenzansi.I”pride”yami ivele iphele nya.Bekumnandi ngibhejwa kodwa angikaze ngihlazeke kanje!Ngizizwe ngilula.Ngiwuzwe kahle umphumela wokuba isifebe ulahlekelwe isithunzi. Sebengibuza ngendoda nendoda ukuthi eyaphi,ingidla kanjani.Nami sengiyacula ngisho konke.Ngisho abanamapipi amancane.Abangakwazi ukubhebha.Amaqhude asheshe achame.Abanemithondo emikhulu abangakwazi uku”romensa”abavele bayishutheke nje kubebuhlungu ingquza.’Ngiyaxolisa zithandwa zami ngizobashiya bonke.’Babuze ngabo ukuthi ngizobashiya yini!’Ningibambile zithandwa zami,mangibe isifebe senu.Ngidliwe yini kuphela.


Comments

Please Log in to comment