Isicefe Esimnandi

isidoda,isicefe,chama,esimnandi
isidodaisicefechamaesimnandiPosted by Admin on 8 months ago · 306 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Alikho elinye igama elingachaza okwenzeke namhlanje ngaphandle komsangano. Umsangano omnandi, kodwa okusalayo umsangano. Bengizibhorekele eclinic lapho ngiwu sister khona. Bengilibele u whatsapp ngiqhuba isikhathi. Kusemakhaya lapha, kanti abantu ababaningi ngo Mgqibelo ntambama. Kwathi ngo 15:30 ngavala, ngaya e cottage yami ekhona la ngaphakathi emagcekeni e clinic. Ngifike ngakhahlela i hi heel yami, ngayiqoqa kahle. Ngase ngikhumula ipentihose ngayehlisa kanye nephenti. Ngiyiphonse phezu kombhede qede ngahlala kuwo, ngamasaja izinyawo zami. Ama qhoks ngiyawathanda ngoba angenza ngizizwe kahle uma sengifake i uniform yami yokuba usista, kodwa awumsebenzi. Ngithe ngisananele i masaji, kwangena ucingo. Unogada esangweni engitshela ukuthi kukhona isiguli esifuna ukungibona. Ma ngibuza ukuthi siphethwe yini, athi asifuni ukusho, sikhala nje ngokuthi kubucayi. Ngimtshele ukuthi akasikhombe endlini yami. Ingicasulile lendaba ngoba besengizimisele ngobhavu oshisayo wamanzi, ngithobe umzimba, bese ngizibukela i TV ngixoxe nowakwami, ofundisa le ngasekhaya eThekwini. Sekunesikhathi sagcinana ngoba izikweletu zibhokile. Ukwehla senyuka kunciphile. Sengilinde kuphele inyanga kengiyothola ugwayi wangempela , sengikhathele ukuzikopa uma sibhebhana ngocingo. Seloku sashada, angikaze ngithole isizathu sokugangela indoda yami. Iyangenelisa akukho lapho kushoda khona. Ngithe ngivula umnyango kwase kume i Audi ebomvu yaseGoli. Akungethusanga ke loko ngoba abantu abaningi balapha basebenza eGoli nase Thekwini. “Sawubona bhuti ngingakunceda ngani?” “Sengicishe ngafa. Ngilimele la ngaphambili.” Esho emoyizela, ekhomba wona umuzi wakhe. “Awusho kwenzenjani?” Ngisho nami ngingaqondi kahle, ngicabanganga ukuthi unesifo socansi. “Bengiye endlini yangaphandle, masengikhuphula ibhulukwe tinyeliyane inyosi.” Yasho ithi ukumamatheka lensizwa. Kusho ukuthi bekungasebuhlungu kangako. “Kukhona oye wakuthola?” Bese ngithe ukuthuka kancane, phela inyosi iyingozi kabi uma ingaphuthunywanga. “Bengifa. Umgogodla wami bekungathi unqamuka kathathu. Ngisizwe amaphilisi e allergy ahlala esemotweni. Ngibuye ngaphuza namaphilisi ezinhlungu.” “Pho ufunani lapha ngoba usuzilaphile?” “Ngifuna ukuba nesiqiniseko ukuthi ngiphephile. Bona ubuhlungu sebudambile.” “Ngena ke bhuti. Uxolo ukukuqedisa izindaba bume. Ungixolele ukuthi ngikuhlolele la endlini, sengenqena ukuyovula futhi e clinic. Khona ngizoya uma udinga imithi ethe ukuqina.” “Akunankinga Lamlile. Ngibonga ukuthi ungibone kanti usushayisile.” Igama lami ulibona la esifubeni, naku ngisashaye ezimhlophe. Ubala lolu, imithondo yamadoda siyibona mihla le. Ngimhlalise esitulweni, ngithathe inotebook engizobhala kuyo imininingwane engizofike ngivule ngayo ifayela ekuseni. Igama lakhe u Zakhele Mazibuko. Una 30 uhlala e Sandton khona le eGoli. Ungishiya ngeminyaka emine. “Khululeka bhuti. Khumula ngibone.” Aqale abe manqika, kodwa asukume avule ibhande, noziphu ehlise ibhulukwe. Ime kahle insizwa, yilomuntu ozivocavocayo. I under ayikho. Yi jean kuphela. Isikhumba somthondo, sivuvukele kancane, ikhingqi lilunguzile. Ibhocobele imbambana. Ngifake amaglove ngisondele kuye. Angeleke nge perfume yakhe enuka kamnandi. Gubhu, gubhu inhliziyo. Ngibambe ikhingqi ngeminwe yesinxele ngithi ukubamba isikhumba ngesinye. Ngilindele umnyakazo wokuthi kubuhungu yini. Kuthuleleke. “Cha angiboni lutho. Kusho ukuthi amaphilisi asebenzile, naku nawe ngathi awuzwa lutho. wothi ngikufake nawa amafutha okuvimbela ukuthi ungabhibhi.” Ngithathe amafutha ayi anti biotic, ngiwaputshuzele e glovini. Ngithi voshosho, ukuze ngimgcobise kahle. Ngivoshoze kahle ngentombi. I uniform yami ivele ihlehle iveze amathanga ami amhlophe, afresh. Uma ngithi ngiyawuthinta umthondo, ngiwubone uqala uthi fuqu, fuqu. Ngibambe ikhingqi, ngesinye ngiwunkamfule, ngihlehlise isikhumba. Ngizwe inhliziyo yami, ithi gubhu, gubhu. Ngizame ukudonsa umoya. Izandla zami ziqhaqhazele, ukufihla loko ngiwubambe ngiwuqinise umthondo. Lento kumele isheshe iphele. Ngiqhubeke nebengikade ngikwenza. Ngiqale ngokugcobisa ikhingqi. Ngiye ngiwugcobise wonke. Ngenkathi ngiqeda, wabe usuthe mpo, isibhombolozi eside, esikhulu. Ukuvuvukala sekuwenze waba mkhulu kakhulu. Kanti vele uMuna uwuthwele umthondo obanzi. Ngizinxaphele ngaphakathi, ngizicasukele. Yiphutha leli, bekufanele ngimnike azigcobe, futhi uma eseyedwa. Uma ngithi nyaka ngizwe ukuthi sengimanzi nte. Ingquza yami isiyageleza. Ngishaye umthandazo omncane: Siza ngquthu yami unganuki, umtshele ukuthi sewuhalela ukubhejwa. Angisukumise. Ngikhophozele ngingambheki emehlweni. “Uma bewudinga isiqiniseko asikho esidlula lesi. Iyaphila lento.” Ngisho ngiqondise ekuqhanyelweni kwakhe. “Sikhona. Ungabe usakwazi ukwenza umsebenzi wawo?” Esho ethatha iphenti lami eliphakathi kwe pentihose elihogela. Ngahlehla kancanane naye engilandela. Wangibeka izandla emahlombe. Engiphathaphatha sengathi uyangimasaja. Wehla nezingalo zami eziphulula. Izandla zabuye zahlangana ngemuva komhlane wami, eziphangeni. Wehla ngomhlane, eminye iminwe yakhe yehla ngomgogodla. Kwaba khona umlilo oklwebha okonyazi, kusuka ekhanda kuyophuma ngezinzwane zami. Ngezwa amadolo ami engenwa amanzi. Zehla izandla zafika phezu kwezinqe zami. Zaphambuka. Zaphakimisa i uniform, zaya bukhoma kuma hips. Wawaphulula. Ewezwa nokuqina, ukuba firm kwawo. Zajikela ngemuva, ezinqeni. Ngezwa umunwe ungihamba phezu komnsinsila. Kwathi angihayize. Wazipotoza. Ezizwa kamnandi qede wangithi nkamfu ngezo, wangiphakamisa wangibeka phezu kombhede. Izinqe zaba secupheleni lombhede. Wangiqhekeza amathanga, ingquza yami, yahlala obala. Wama phakathi kwemilenze yami wangisondeza eduze, wangiqabula. Yimi lowaya ngiwuvuma zonke. Umunwe wakhe ngawuzwa ucomboza amafutha ekuku yami engidlalisa ubhontshisi kamnandi ngoba umunwe awomile. Ikhingqi lakhe lingivule amalebe ami, lathola ngimlindele. Ngathi ngithi phayi, ngase ngimmumethe, esewugxusheke wonke. Esikhundleni sokuthi ngilwe, kwaphuma umsindo wokunanela, lowomuzwa, bengingakholwa ukuthi wonke lomthondo ungene kimi. Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Ngizwe njalo ikhingqi lakhe lingivula amalebe lingena. Ngilizwe linyomuka. Wangibhebha ngesineke sengathi kudala sathandana. Ngapha ngaphezulu akangiyekile uyangiqabula. Aphinde angiphulule amathanga. Phela ngipakile. Umzimba wami wonke yiwozawoza. Uthi phathaphatha. Uthi thintathinta. Athi ukwenyusa ijubane. Angifende eshesha ngekhingqi nje kuphela. Ngithi nisalalele lowomzoyizo, ashinthse. Awufake wonke. Afenda asheshe kodwa ungasadle ngophansu phezulu. Usudle nje ngokungibondobonda. Ngizizwe le ezinzulwini zami zingenisa izindundumo zokuchama. Ngathi ngiyazibamba ngenzela ukuthi lobumnandi bungapheli, kwale. Ngichame. Angibone ngokuyobayoba kwami, angizwe ukuba manzi kakhulu. Ayeke ukufenda. Alibale ukungiphuza. Izingalo zakhe yizona ezingiphakamisile. Lapho mina ngiyahefuzela. Ngifuna angiyeke. Nembala wangiyeka. Ngalala ngomhlane. Umpipi wakhe usephakathi kimi. Wangiphakamisa izinyawo, imilenze yahlangana, yaqonda phezulu. Yenqika ehlombe lakhe lesikudla. Wangifenda baba esezenzela nje ngoba ngase ngilalele ukwenza kwakhe, nginganyakazi nokunyakaza. Wangifenda esheshisa. Inkomo seyimanzi. Isithi bhunxe, bhunxe. Abuye angibambe emaqakaleni. Anginkantulise. Ayivule imilenze yami. Uloku ushilo belo umthondo. Awuyeke umlenze wesinxele, idolo lithi alifike ebeleni. Lona omunye awuphindise ehlombe. Ushe umthondo. Usheshise. Kuze kuphele lokucobeka kokuthi ngichamile. Ngiqale phansi ukuwunanela. Lomthondo. Sengifuna ukumenza nami. Kube yimina engehlisa umlenze wami. Ngibeke izinyawo zami esifubeni sakhe. Ngimhlehhlise kancane. Uye uthi bhonxu umthondo ahoxe. Ngivuke. Ngisukume. Ngithathe ithawula. Ngigxamalaze, ngizesule ama juice okubhebhana kwethu osekwehla ngamathanga. Isamile njalo ithe mpo imakwabo. Ngiyisule nayo. Ngilale ngesisu embhedeni. Ngiphakamise i uniform ihlale eqolo. Ngimvulele ngifuna sishaye idunudunu. Athi uma ethi uyangena. Kufumaniseke ukuthi ngidle ngonkungalishiyi igabade. Imilenze yami mifishane. Unkunzana lo avele aqondane nendunu. Yizitsha ezifayo ke lezo. Akudlalelwa ngakuzo. Ngike ngizwe nje abanye bethi umthondo emdidi umnandi kodwa udle ngokuba buhlungu uma kusaqalwa. Angifuni nokwazi. Uma nenza lena evela ngakamakhelwane, kufanele sengathi umthondo ungaba ngaphansana kwekuku, ikakhulu uma izinyawo zizoma ngxi phansi, ziqonde. Avele necebo lokuthi ngifake i hi heel yami. Asho entshweni. Ngizifake ngishesha izicathulo. Ngibuyele kwi position: Isisu embhedeni, imilenze igxamalaze, ingquza obala. Kuthi ngoba ngike ngasula, akusemanzi, kusafanele eze ngobunono. Angihlikihlikihle i clit namalebe nge khingqi, ngibe manzi ngomzuzwana. Aqale efenda kancane. Ikhingqi lingivule kancane kancane, umthondo ube ushoshela phambili. Aze awugxusheke wonke. Ngizwe izinza zakhe lapho engicindezela izinqe. Wathi ethi uyazazi, ngezwa ukuthi uthole unqambothi manje. Angachama noma nini. Anyakaze kabili kathathu ame. Nami angenze nginganyakazi. Kabili kathathu, aphume. Uthe esuka wathi asiye kanyekanye. Ngingazibambi. Asichame. Wazidela amathambo. Wangibhebha wangisheshisa. Ngasizwa isidoda sakhe sichitheka kimi. Noko abone ukuthi angikafiki kuleyondawo. Aqhubeke efenda noma esechamile. Ese the ne ezinqeni zami. Phela esenzela ukuthi umthondo ungaphumi ngoba uma uke waphuma seyiphelile indaba. Noko abekezele aze angichamise. Athathe ithawula azisule, nami ngigxamalaze kakhudlwana ngifake isandla phakathi kwemilenze. Sivele ngemuva, ngikhangeze ithawula. Anginike ingxenye, ngizosule abe ezisula naye. Siqede. Ngisukume. Angiphendule. Angiphe i hug ende. Silale ihora sibambene kamnandi. Uma sivuka bese kuhlwile. Wabuyela emotweni wabuya nezimnandi. Sadla. Saphuza ama juice. Emva kwesikhathi wahamba. Ngaze ngayenza into engenangqondo. Unqambothi. Olungenangqondo. Bengingenwe yini?


Comments

Please Log in to comment