Mina Nesiboshwa

isiboshwa,ejele,bhebhana,sbumbu,chama,manzi
isiboshwaejelebhebhanasbumbuchamamanziPosted by Admin on 8 months ago · 281 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Izingxabano yizinto eziholela ekutheni zishintshe yonke impilo yomuntu, kungabe ngokuhle noma kabi. Nami ngingumuntu nje ongahlukile kwabanye abantu. Nginobuthakathaka bami nokuqina kwami, konke kungenza ngibe e balanced human being.Eyami indaba nginamahloni ngayo uma ngicabanga, kodwa konke lokho sekwadlula futhi angisazizweli nginecala ngaphakathi ngokwenzeka, yiwo nje umbuso waseNingizimu Afrika obona kuyicala. U Rose i colleague yami yena esingojele naye kukabili, ngiyamthanda futhi ngiyamzonda kakhulu.Uyabona mina ngangi engaged to a wonderful man, umuntu owayesemandleni eyi politician and enekusasa eligqamile ahead. Kodwa ngangidinwa iconsi lakhe, angizwani mina neconsi. Akuthi ngomunye nje uMsombuluko sixabane sicishe sibambane ngezandla naye uSthembiso. Sibanga into ewumbhedo lo wangempela. Uthi ufuna ngingabe ngisaligqoka ibhulukwe emsebenzini, kuhlule noma sengimchazela ukuthi liyingxenye ye uniform njengoba mina ngingujele.Ngangizongena ebusuku. Ngaze ngahamba ngamshiya sengidubile. Ngathukuthela ngendlela yokuthi ngaqhanyelwa ngafisa noma ukuthola bani owayengangidla ngalobobusuku, ngacabanga isesheli sami, uBheki, khona belu emsebenzini kodwa ngabona ukuthi uzosola uma ngivele sengiqhamuka ngimnika inkomo nje, ngangingenawo ama plans okumqoma kodwa ngangidinga indoda ngalelolanga. Ngase ngibekezele kwenela kuSthembiso nalombhedo wepipi lakhe elivuka kuphela uma ephuze in Johnny Walker yakhe. Kwase kuphele 3 years nginaye, three years of frustration. Umuntu ahlale ekhathele yilama meetings abo ezombusazwe.Ngathi ngifika nje emsebenzini ngangibona umngani wami esihleba naye, uRose ngamtshela ngokungaphakathi kimi, uzigangele bandla uRose, angimangalanga uma eqhamuka necebo elihle nelalizoshintsha impilo yami yonke.Futhi bakithi ngeke ngikhohlwe. Kunesiboshwa lapha ogama laso linguSmiso, wayesedonse iminyaka ewu seven, sesizwana sonke. Ngake ngahlebela uRose ukuthi akave enesinqa esihle, u fit futhi unesifuba esakhekile wena owabona o Taye Diggs noma u Usher, sasimbiza Taye Diggs thina nabanye besifazane esingojele nabo.Indaba yakhe ngeke ngiyilande yonke kodwa engakuthola kamuva ukuthi wabe engunjiniyela wama chemical eSasol, eshadile waboshelwa i fraud enkulu. Unkosikazi wakhe wamdivosa emva kweminyaka emithathu eboshiwe, so he was a heartbroken man, but eyi ubuhle! U Rose wathi kimina enga organiser ukuthi sike sijabulise "umkhenyana" wethu phela belu, umuzwa nje wamazwi kaRose turned me on, ngaconsa co. U Rose wathi uzoorganiser ukuthi ngimvakashele uSmiso ngalobobusuku. Umqondo wawubuye kube sengathi uyahamba ngaleyontambama, uma ngicabanga into ezokwenzeka.We used to do our final routine check on inmates at 6, kodwa kwakungafanele thina besifazane sivame ukwenza lokho. Ngiyacabanga uRose wabe esekhulumile naye uSmiso noma ngingazi ukuthi bathini kodwa uSmiso wayenamalungelo amaningi nami angixakayo lapho ejele. U Rose wangitshela ukuthi uSmiso uvalelwe yedwa e EH208 washo engiphonsela okhiye baleyo cell. Ngake ngathithiza ngacabanga uSthembiso ngacabanga abasekhaya nabaqashi bami konke lokhu kwafika kanye kanye emqondweni ngavele ngadunyelwa yikhanda. Kodwa kwathi sengicabanga uSthembiso okwesibili ngagcwala intukuthelo efana nekaSamsoni eBhayibhelini. Emhlane ngazithola ngimanzi te. Inhliziyo kungathi isando ngaphakathi. Ngamcabanga uSmiso (owayemncane ngeminyaka emine kimi) engi roller ubusuku bonke engisa ezulwini elincane kungakabi sikhathi. Wayelamba phela yena njengesiboshwa, ngingazi-ke phela noma oRose babehlale bemzamela yini. Ngazithola sengivale amehlo ngiquma."We Sindi amathuba anjena awafiki njalo, uma ufuna ipipi, seli ready for wena," kwasho uRose owayemangele ukuthi sekwenzenjani noma sengiyasaba na. "O, kodwa ngeke ngibanjwe?""Go and enjoy yourself girl, mina ngizoqinisa iposi kuze kuse,""Kuze kuse?" kwangithusa lokho. Ngabuye ngacabanga abasesontweni uma sebezwa ngalokhu. Ngabona lapho ukuthi baqinisile abathi stolen grapes are the sweetest and mina manje I was craving for those grapes. Ngambona nje uRose ukuthi kuyamcasula ukuthithiza kwami emva komsebenzi wakhe ongaka e organiza. Wavula I fridge wakhipha I six pack yamaWindhoek wathi angiphathele uSmiso ngahamba nakho. Ngazimisa isibindi engingasazi nami ukuthi esani ngafike ngavula kwicell, lapho wamemeza ngokucasuka uSmiso ebuza ukuthi ubani lona ozomphazamisa. Pho ziyedelela yini iziboshwa."Oh kanti nguwe, waphatha ezikhala kahle nje yini?" esho ethatha owodwa ewuvula wawushayela phezulu. Ngabona lapho ukuthi uRose wayengamtshelile ngalutho. I was shivering all over and very timid before his imposing structure.Engesilima naye wabona ukuthi konakele. Wangishaya nge baby kiss esiphongweni kwabe konakele.Wangibamba uSmiso wangiqabula tenderly and passionately ngamanzi ngesikhathi. Into engangiyithanda ngale cell yabe isound proof. Ulimi lwakhe olwalusabandiswa ubhiya lwangijigima all over my neck and ears. Sabe siphefumulela phezulu Sobabili, ishirt lami likakhakhi waliqaqa kabuhlungu kwagqashuka nezinkinobho, ngangifisa ukukhononda kodwa I touch yalenja yabe ingisanganisa. Ngamelekelela ngakhumula u bra, amabele ami wawancelisa okwengane elokhu e squeeza elinye uma esancela elinye. Waguqa phansi ngamadolo engikhotha inkaba nesisu encoma I figure yami noboya esiswini. Wabe eqimbile yena. Mina lapho ngangi massager amahlombe akhe abanzi aqinise okwamatshe.Wangiqaqa ibhande wakhotha phezu kwezinza. Yilapho ngabona khona ukuthi italente locansi lidlala ijele. Akakangehlisi belu ibhulukwe. Lapho ngafola nami ngamcela enze lokho akuthandayo ngami. Ukhotha nje unkabi esinye isandla singibambe inyonga kanti esinye sigijima emnsinsileni nasemgqeni wephenti lami elokhu ehlisa slowly ibhulukwe lami. Wangiphendula wakhotha izinqa nami ngaguquka ngabambelela kwisingle bed ngalala kuyo ngamabele ngiguqile. Wazikhotha slowly izinqa engajahe kufaka ngisho umunwe lo enkomeni.Wakhotha wehla kancane kancane lapho ulimi lwakhe walufaka emnsinsileni wawu cleaner ngalo. Waphinde wehla. Kwathi angimkhuze lapho ngizwa ukuthi ufuna ukukhotha ididi manje, kodwa kwavele kwaphela umoya wokusho lokho. Mina into enje angikaze ngiyizwe lapho ulimi luhaya iziboya ezikake ididi ngavele ngachama okokuqala. Walipetula kakhulu wafaka ulimi lwakhe, ngaminca, ngakhala kakhulu "Awe Nkulunkulu wami ngenzeni mina?"Wama wabuza ukuthi I was ok yini, ngavuma ngekhanda, lapho-ke wehlisa ulimi wazokhotha khona belu esilwaneni, izandla zakhe ezinkulu zixhakathise izinqa zami izinzipho zakhe zingene shi kimi. He was hurting me in a very ecstatic way. Wayikhotha inkomo ngezwa ukuthi uyaluphuza phela uketshezi lolu oluphuma khona. Ulimi lwakhe lakwazi uku locator ubhontshisi ngoba ngezwa ewuncela uzishibilikela nje kuye, ngachama okwesibili, nganamahlonyana ukuthi uzongisola. Kunalokho wavele wangiphendula kancane kancane ngabheka phezulu imilenze ngayivula yonke inkomo yamjamela. Waqala phansi umdlalo wakhe wakhotha amathanga ami ngesikhulu isineke lesi elokhu eza ngasenkomeni eyabe ivutha bhe. Ngangilokhu ngikhale njalo ubumnandi obunjeyayana. Ihwanqa lakhe elishefiwe labe lingihlaba kamnandi ezindaweni zami ezithambile. Uthe esuka wabe engcwaba ikhanda lakhe shi enkomeni yakhe, inolimi olude leyanja futhi oluqinile. Ngaluzwa lungihaya izindonga zomgudu wenkomo ngachama ngichamile. Kulapho ngathola ithuba lokubamba elakhe ibhulukwe nami ngaligqashula. Ngangimfuna phakathi uSmiso. Wangelekelela wakhumula, wabe engagqokile i nicker. Kwaphuma umthondo ongakanani nowabona ukuthi ungithusile. Ngawukhotha kwi side ngezwa eqina naye. I wanted to return i favour and do it three times than he did me.Walala ngomhlane mina ngaba ngaphezu kwakhe izinqa zami zibhekene nobuso bakhe mina ngijanyele umbomboshe omnyama okhingqi lingange bhola lekhilikithi. Lapho ngazama ukuwufaka emlonyeni kodwa wala, ngazama wangena kanti naye ngemuva uxabene nesibumbu sami usidlisa okuka ice cream izinqa uzipetule zonke. Ngezwa ukuthi ngiyadubula futhi, wafaka iminwe emibili edidi lami elokhu ekhothe inkomo njalo. Ngachama khona lapho, kwathi kusaduma ikhanda ngaphinde ngachama nami leyanto yabe iqala ngqa ukwenzeka. Unegazi elishisayo loyamuntu akadeleki ngangifuna nami angichamele ngazama ukumshaya indlwabu and he stopped me and asked me ukuthi ngi msucke ama balls akhe. Ngawakhotha slowly ngishikisha amabele ami esiswini sakhe esinoboya obuhle! Ngawakhotha ngawasucker amasende endoda ngezwa umzimba wakhe uqina wathi angimsucker umthondo wakhe futhi, ngakwenza lokho. Wangipansa izinqe kwaduma izihlonono emadlebeni qede wahlala ngezinyo kancane ezinqeni kodwa engangilimazi. Amadevu ayengihaya umsunu ngangithi uzophuma ngalelolanga. Wangiguqula kancane wangehlisa kuye ngahlala ngezinqe embhedeni wabamba ama extensions ami ekhanda ngesandla sobunxele washaya indlwabu kabili wangithela ngesidoda inkihlinkihli ebusweni nasekhanda.Wayengadelile futhi induku ayizange iwe. Ngagijimisa umunwe wami empandeni (umsuka) yenduku yakhe, wakhonkobala, ngayixhuma emlonyeni futhi induku yakhe, isidoda esabe siphuma kuyo sabe sisashisa kakhulu. I sucked him roughly but tenderly. Ngayizwa ibuyelwa impilo futhi, yena wabe ejikise isandla sakhe ngemuva kwami engifake iminwe emibili enkomeni eyabe imanzi te futhi ifuna umthondo la. Ngenkathi ngimncela yena iminwe wabe eyifaka eyikhipha. Kwakungathi ngikwelinye izwe ngihamba emoyeni, mina ngangingazi ukuthi umuntu wesilisa umnandi ....ngalendlela. Ngayikhuthaza induku yakhe yaze yaqina mpo yaqhansa imithambo. Ngangisaba ukuthi uzothi ukhipha iminwe ibuye negazi ngoba ngabe sengizoya esikhathini, ngenhlanhla akwenzekanga. Sabe sijuluke simanzi Sobabili. Wangilalisa kancane kancane embhedeni wacela umlenze owodwa ngiwugaxe ehlombe lakhe yena agxamalezele omunye. Wawufaka kancane kancane umthondo ngizwa kuqhuma imisipha lapha kimi, nokho wangena ngokungenankinga. Wafenda slowly ngakhala ngazithulisa lapho ngiwuzwa ushisa esibelethweni sami. Wadla ngokufenda ngokuqinisa manje ngamuzwa kahle engene shi kimi, ngakhala ngafikelwa oluncane usizi ngento engabe ngiyizwa.Wadonsa ozankosi bami wangibophela ngabo ensimbini yombhede nebhande lami wabopha esinye isihlakala. I was so helpless against his lust. Wangibhebhisa okweqaba lapho ingekho into engingayenza, mina angikaze ngikubone lokhu selokhu ngazalwa. Ngezwa ngimzonda uSthembiso ngenhliziyo yonke nangayo yonke ingqondo yami nangawo wonke umphefumulo wami nangawo wonke amandla ami. Sangibhebha isiboshwa kwagezeka inhliziyo yathi tshaaaa!! Kusihlwa. Ngachama ngikhala. Lokhuya mina angikwazi to spend over two hours with a man fucckin’ nonstop.Wangiguqula futhi lapho kwase kuyifavourite style yami, I doggie, ngayigcina eTechnikon ku Sabelo. Wawufaka wathi tshu ngadideka ngakhala ngomama izinzipho zathi shi ezinqeni, wafenda, ngachama, angazi kwasekungokwesingaki. Yilapho ngabona khona ukuthi baqinisile abaziyo ukuthi isiboshwa singakumithisa uma ungabhekile. Ngamcela ukuthi angachameli phakathi, and he complied. Wafenda waqinisa and he withdrew wachamela emhlane wami ngesishisayo isidoda. Sadidizela kwaze kwafa ibhodlela elilodwa. Salala ja.Ngangisaba ukuthi ngizobanjwa ngavuka ngagqoka. Yena wabe eshaya ubhiya wesibili thanking me nonstop. Ngaphuma ngalunguza and the coast was clear. Ngahamba e passage ikhanda lisangene ngigcwele isidoda esabe sesingivala amehlo ukuqina. Ngahlangana nesesheli sami khona lapho uBheki. Sangigcona sathi umuntu angaboza emsebenzini uma ezela, ngavele ngamfusegisa. Ngaya kuRose owafike wangishayela ihlombe


Comments

Please Log in to comment