Ngabhejwa Isilima

ngabhejwa,isilima,sbumbu,manzi
ngabhejwaisilimasbumbumanziPosted by Admin on 8 months ago · 383 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ngabhejwa, jealous down ! Waze wangibhebha umuntu ngithi ngiyamdlalisa. Angikaze ngikhwelwe kanje, ngoyizekela amagwababa echobana. Uma kuthiwa ayihlabi ngakumisa kusuke kushiwointo enje. Cha ngabhebheka shame, jealous down. Nokuphapha loku kwami kubuye kube yinkinga, and... ngiziphaphele futhi uma umuntu edinwa yiloko angahamba ayofa. NgiwuThandi kayi-one and... ngizophila kayi-one la emhlabeni. Ngiyadliwa shame nase sihogweni ngosha ngingazisoli. Kodwa lomfana wakwamakhelwane, kulolayini okulomgwaqo ongale ngemuva, wangibhebha ngagezeka igilo. namanje ngisamhalela, kodwa ngisaba ihlazo. Ngingathini nje uma engangimithisa. Uyilenhlobo ebizwa ngesicubhukane, ngesiZulu sangempela okuthiwa isijaka, unyube woqobo. Ngijwayele ukudlula laphaya ngakubo ngikhinde amathanga ezihlalele nje obala, uma ngithuke ngifuna ukushaya ngidadlaze, ngingajahe ndawo. Phela isikhathi esiningi ngihamba kulo layini wasekhaya hhayi ngale ngemuva. Uvele athi nje: "Sawubona sis'Thandi", nginyanyeni lapho. Phela usuke esho ngezwi nje elingena excitement. Kanti phela ngiyintombi yakwethi ngisuke ngilindele ukuthi ngimuzwe nje ukuthi naye uyakubona loku okubonwa ngabanye. Shame bandla yena uzilungile ngangike ngifise nje ukumbebhisa, just for fun, ngibone ukuthi kona ukufenda uyakwazi yini. Eish, uwujamu nje into ehlale ibonakala sengathi inethile noma libalele. Kodwa seloku angibhebha nje ngiyamhlonipha, iwuqukethe umthondo nansiya ingane yabantu. Uma ngiziqalekele, sengokhalela kuyena ngoba ngiyazi ukuthi ulala yedwa kulomjondolo ongaphandle kwa-4-roon wakubo. Futhi akukho nocingo, kunemicu nje emibilli ezixegelayo. Yiyona-ke le eyangiqhatha naye. Angithi ngangiqaleke itiye, selishonile nje ilanga kuyisebusika last year. Kuthi ngoba naku nganginqena ukuphuma ngesango ngigudle umjondolo wakhe, ngibe sengiqulisule ngijomba lo-two-lines wakubo, kanti uyangibona unkunzana. "Yini kodwa sis'Thandi ukungithela ngebhadi?. Ngizwe kuthi xhifi, ngivele ngimshikilele, ngiphakamise imini-siketi ngaphambili ngimkhombise isibumbu, ngithi:"Elakini ibhadi linje?" Wavele wenza lobujaka bakhe wathi: 'awu sis'Thandi uyangilimaza" waziphindelela emjondolo wakhe. Cishe ngimdlula ngo-5yrs uSbu. Kodwa seloku ngamazi, ungibiza ngo"sis'Thandi and lento yakhe iyangicika. Ngihambe-ke ngiyocela izinkambi kuThokozile usisi wakhe. Kodwa leli lokuthi ngimlimazile liyithole indawo emqondweni. Ngithalalise, vele loku okunguSbu yinja engenamazinyo, mina ngibhejwa wobhuti bako abadala abawaziyo umsebenzi wesibumbu hhayi indaba yo"sis'Thandi". Phela ngasengimteketisa kanjalo, ngakho belu ukulokhu athi Sis'Thandimina. Kuthi angimtshele uThokozile okwakwenzekil, ngibuye ngizibambe. Kanti ngizothi sengibuyela emuva sihlangane ukhoneni noSbu, Ngethuke kuwe ama-teabags. Ngokukhulu ukunganaki ngifole ngiwacoshe, awu pheqe imini-sketi. Uma ngivusa amehlo ngimbone u"sis'Thandi" ukuthi ubengibuka izinqe, ngokukhulu ukunganaki ngithi: Yini fana wami ufuna akuzwise yini usisi?" Angiligwinyanga asondlele ngizwe umthondo wakhe ungigqula la ngenhla kwesibumbu, athi:: "Uma ufuna ukungizwisa sis'Thandi wobuya ngo 9 uzongifica la ejondi", asho adlule azingenele ejondi yakhe. Ngiyazifela ngomthondo oqinile, ngivele ngixegelwe ngamadolo kuvuze amathe ngifise ukuwthola manje. Ngiya ekhaya netiye nje umqondo awusekho etiyeni ususemthondweni kaSbu. Kodwa mina bengithi ngithini kulomfani. Hhhayi suka, bengikudlalisa nje loku. Uqine manje umqondo wokuthi akengiye ngo-9 ngibone ukuthi kuzoba njani ngamahloni okungu "sis'Thandi". Emqondweni wami kwakuzigcwalele ukuthi ngizodlala ngako-nje okungu-Sbu bese sihleka igidigidi ngakusasa noshomza bami. Kanti inkukhu izonqunywa umlomo. Washaya u-9 wepoyinti ngafike ngaqulusa kulo futhi ucingo, ngase nginocker kancane enjondi kaSbu. Wavula. Wayegqoke isikhindi sepajama sodwa. Amehlo ami avele ahlala emthondweni, ngawubona uthi fuku, engayifakile under. Ngavele ngasho sakudlala :'Sbu muntu muntu sondela usisi abone itotolozi". Wawukhipha umthondo, wayekhiphani pho ugolokoqo lwento engayigcina ngisajola neShangane lezinkontileka. Amathe avele agcwale umlomo, ingquza ngayizwa iswakama ngokuphazima kweso. Ngavele ngazitshela ukuthi sibhebhene kunye awudabuli lojamu onguSbu, nginguThandi mina umthondo wukudla kwami. Ngawubamba wagcwala usandla umthondo womfana wakamakhelwane, ngathi ukumphulula amasende wavele wacimeza wakhamisa nka, engathi yinja kushisa ilanga, Ngamjikijela phezu kwesikebhe sakhe sombhede, ngezwa kukhala ubutsegetsege engathi umbhede wawuzoqhuma amaketanga. Wangene wasithela embhedeni ngendlela awawusuxega ngayo. Ngavele ngibona ukuthi sasingeke sikwazi ukubhebhanela phezu kwawo, ngamehlisela phansi, right on the floor. Wavele wasithi nje wundu isponji nezingubo, wakuphendula kwuma ngecele kwancika ngodonga okuyisikejana sombhede. Wasindlala phansi isponji. Ngamuzwa esengimpasa izinqe, kanti ngesikhathi ngifola, igolo lavele lahla obala njengempahla yembuzi, phela ngangifike ngigqoke inightie emfishane nephenti elidala eselizixegela nje, engilala ngalo, angithi ngase ngilungiselela ukulala ngadlala loku phapha kwami. Ngihlala kuwona izithonto umthondo ngamdunusele ngezinqe ebusweni. ngawubamba ngazo zombili umthondo kaSbu, ngawugijima ngolimi. ngamuzwa ethi hll...ishu...hll..ngabona ukuthi kwakuqala ukukhothwa umthondo okuwunkunzana. Nami ngangiwukhotha nginqeni phela usis'Thandi seloku ngamazi, uwumfana ozithandayo. Ngawupetula ijwabu ngakhotha ikhingqi, ngalikhotha slowly, round and round. Ngathi ngimuzwa wayengigudluza ipenti ezinqeni, phela ukusho nje nokuthi yiphenti angithi ngilala ngeselathamba wonke amalastic lawa. Ayihlabi ngakumisa ngiyakutshela wena. Aqale ukungikhotha, ngake ngaluzwa lushisa isimanga ulimi lugudla ezindebeni zame zegolo, ngathuka sengithe: "Kumnandi kakhulu lapho-ke babah" Wawudla umfanna umsunu, ngezwa umzimba ugedezela wonke ngavukwa uhlefane. Lapho ingquza ngayizwa seyiloku izivulekela ivaleke wena owabona eyehashi likhwelwa. Akamile umfana ungikhotha aze angimunce umsunu ngizithuke sengibanga imisindo kwasamina engingayiqondi ukuthi ngangiyithathaphi. Sewumanzi te umthondo wakhe, kanti nami ngasengiwufuna la. Vele- ke mina ngiyazithandela ukudliwa shame. Hhayibo, umfana akemile, wayehleli kuwo nje qha umsunu ewudla ngilimi ngize ngiqhansule izinqe. Ngezwa ukuthi ngizochama engakangibhebhi, kanti ngabe ngizifunela umthondo nje qha lakuye, akasiyo i-type yokujola noThandi lo. Mina ngidliwa wobhuti bamaBEE hhayi yonke imiphuphe yelokishi-le. Ngaphenduka sabhekana, angixhume ulimi umfana, imihlola yami yin? Ungathi nobhuti bakhe bengangigili kanje wenzani lomfana? Ngathi ngisanake ulimi wawujikijela umthondo, ngawuzwa ugcwala isibeletho. Ngezwa nginwaywa amasende emalebeni.amathe agcwala umlomo. Ngamhlekezela lonke igolo ngambamba ngamnkonkoshela. Uyashisa nangu umthondo wengane, wawuvutha ngaphakathi kwami okomlilo. Ngayihlekeza yonke imomozi ngamnamathela ngesibumbu. Yangifenda ingane, yeyi wangibhebha umuntu ngithi ngidlala ngaye wena. Kwadlikiza umzimba wonke engathi kuzamazama umhlaba ngezwa ukuthi noma ngabe kuthiwa ngiyachama manje. Ngalithi hleke igolo ngamfenda ngesankahlu ngacimeza ngaqina ngakhamisa ngabheka phezulu, ngezwa kukitaza phakathi.right inside awu, ngase ngichamile ngiyintombi yakwabo, kwakhala izihlonono ezidlebeni engathi ngangibheme ibhenzini, ngaye ngathi dedelele. Wangifenda umfana kamakhelwane, ngake ngamuzwa efenda esheshisa sengathi akasenaqolo, kanti useyachama. "Umnandi sis" Thaaaa... kwasithulula ngasizwa singishisa ngaphakatih isidoda, kwafudumala umzimba wonke ongathi ngiqeda ukuphuza itiye. Kwaye kwalala kwathi ja okuwunkomana. Wena owabona iqaqa liqeda ukukhwela. Ngakubuka ngamanye amehlo manje. Ngathi ukukuphulula kancane ikhanda , ngazesula nginamahlonyana, ngashaya ikhona. Kodwa kwakuzothiwani ukube kwangimithisa...


Comments

Please Log in to comment