UJohn NoMesisi

mrs,john,mesisi,bhebhana
mrsjohnmesisibhebhanaPosted by Admin on 8 months ago · 235 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Mina nomesisi Igama lami nguJohn ngisebenza engadini kamesisi. Ngelinye ilanga ilanga lishisa umesisi angilethele ijuice ngengilazi. Lapho ngijuluke ngimanzi,ngiphumule kancane ngiyithi kalakaqa! Yonke ekhanda bese ngihambisa ingilazi kumesisi.ngingqongqoze kodwa lutho ukuvula ngize ngingene ngithi ngiyoyibeka kusink. Aphume umesisi ebhince ithawula ngibone ubebhava athuke uma engibona awise ithawula.ngimgqolozele phela ngiyaqala ukubona umlungu enqunu futhi amalebe aphumele ngaphandle.Lapho umthondo usuphenduke ugodo uphusha ibhulukwe lomsebenzi engiligqokile . ngithuke ngizwe ngengilazi isiphahlazeka phansi. Ngogobe ngicoshe izincezu zengilazi nomesisi agobe acoshe ithawula lale ihlo ngibuke futhi ngibone izithende zezinqa.uqine kakhulu umthondo uze ukhwibike kwi underwear yami kanti noziphu kade wazifela. Lisho lilunguze ngaphandle.ngithi ngilibuyisela ngaphakathi asho umesisi"Well John, looks like something has caught your attention." . ngibe namahloni. "Don't be shy John, I am no stranger to the male anatomy" Washo ebe esondela wawisa ithawula ngamasbomu manje "now you've seen me naked nw it's my turn" ngiqhaqhazele asho abambe umthondo angidonse ngawo ngimlandele siye eshaweni now take your clothes off and join me in the shower" lapho ngiphethwe uvalo nokuqhenyelwa ngikhumule ngingene eshaweni ebanda kamnandi.athi angimgcobe ngensipho umzimba wonke Ngiqale emqaleni ngehle naye ngemuva lapho namanzi eshower ehlela kithina athathe naye insipho agcobise umthondo wami ngayo aliwashe qede athi "I am going to suck your fucking cock right now." alixhume emlonyeni ebe edlalisa amasende umlomo wakhe ushise kamnandi. "God, John, this is the biggest cock I have ever had in my throat"ebe elixhuma emlonyeni futhi Nami ngojombele emabeleni ngoba ngimile mina yena uqosheme ngiwadlalise ngezandla yena lapho ukhotha ikhinqi wena owabona umuntu ekhotha u ice cream aphinde alifake lonke lize lithinte amankanka alimunce kuze kuzobaqake izihlathi lapho sengicimezile kuthi angihlanye Asukume siqabulane ngodeep kiss ngize ngehla ngimgijimise ngolimu emqaleni ngiye ezindlebeni aqale agqume manje "Oh John" ngehlele emabeleni ngiwadlalise ngolimu ngiqinise kwizingono"yes John" ngimlalise phansi kumatiles phakathi eshaweni sishaye i69 position azibonele axhume umthondo emlonyeni while mina ngibuzzy nengquza yakhe Ngiqale ngidonse amalebe ngezindebe zami abubule kakhulu ngiwapetule ngiludlalise ulimu emsunwini "Oh yes, John I want you to fuck me. I want your big fat cock in my tight wet pussy; I want you to fuck me harder than you've ever fucked a bitch. Fuck me like the whore I am." Ngiqale ngimshutheke iminwe emibili abubule kakhulu lapho ngimbhebha ngayo "Oh no John,Yeeees" ngizwe amanzi egolo egcwala iminwe yami. Ngiphenduke siqabulane futhi bese ngiqondanisa umthondo wami nomsunu wakhe ngibe buzzy nawo ngiwukhuhla ngekhinqi aqale akhale futhi "yes my love fuck me please" Kuthi engasanake lokho ngilunguzise ikhinqi kwigolo lakhe athi uyafenda ngilikhiphe ngiliphindise kumsunu ngiwukhuhle manje usescream as if upossessed ngisho ngilifake. Kube ngathi uphelelwa amandla siqale sifende kanye kanye slowly asho anyuse ipace ngimjoyine sifundane hard manje "Ooff, Oh, my, God! Faster, John, fuck me faster! Shove that thick cock into my fat pussy!!" Asho adikizele umzimba wonke nami ngizwe igagasi ligijima umzimba wonke sichame kanyekanye akhale kakhulu "I'm comiiiiiinnng" nami ngibhonga ngapha "Oh heah, shirt sibambane sibe izibhodongo ngathi umhlaba wonke umile ulinde thina siqede


Comments

Please Log in to comment