Umfazi Kamakhelwane

umfazi,makhelwane,ezikamabhebhana
umfazimakhelwaneezikamabhebhanaPosted by Admin on 8 months ago · 271 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

ambhebha Kuyizithuba zabo 8 kusihlwa,sengilele coz ngizwela kukhathala ngizwe lokhu kukhala iscabha nje kwamakhelwane kuze kungiphoqe kuba ngivuke ngibone kuthi kwenzakalani.ngiyamfica usula phansi ngemopho njengoba ngizwa iscabha sikhala siyashayeka njengoba esula,uvulile emnyango ngenxa yokuba Kwase kuthanda kubamnyama wabona ngesithunzi nje emnyango,lokho kwamethusa kakhulu ngoba kwaholela ekutheni kudedeleke ithawula owayelibhincile.pho muhle yini nangumfazi womuntu ngabe sengimbuza kuthi uryt nje makhelwane wathi ushongonani ngathi ngiyabuza nje.ngiyabuka njalo isbumbu ingani mina ngisemnyangu endlini yakhe kuyakhanya umfofu enjalo nje,nami angazi kuthi ngaphushwa yini coz ngayibona sengingaphakathi endlini,angisho lutho mina kodwa umthondo suvele wangiceba coz Umile.wavele wababaza "kwenzenjani makhelwane olwani ulaka?sungaze halele intoyabantu kusho yena ngamtsela kuthi Yinhle yingakho nje vele ngaqhanyelwa wabe sethi angilale embhedeni yena ngaleso skhathi uvala isichaba ekubuyeni kwakhe wavele wangiphusha nje ngalala ngomhlane wasegibela wahlala phezukwami vele bone kuthi wadliwa umfazi womuntu.wavele wangiqala wangi kisser wehlela emqaleni wangikhotha konke lapha emadlebeni wehla engidala ngolimi nje esfubeni wehla waze wafika epipini wawuhamba umthondo ngaleyankathi suqhanse imithambo. Kavele nami ngizigqokele iskhindi sokulala kwazise phela ngase ngilele avele aqhaqhe inkinobho livele lihlale obala avele alithathe aligqxumeke emlonyeni ngizwe kuluma ngaphansi kwezinyawo ngavele ngambamba ngamphendula ngabuyela ngaphezulu ngaqala ngehla kancane ngazidlalisa izngono ngolimi ngizincela ngehla kancane ngafika enkabeni ngayifaka ulimi ngangithi if ngikhothe otakwethu avele akhale kakhulu ngehlela esbhunjini ngasingena ngolimi. Lapho ngibonani izulu elincane phela ugesi uyakhanya ngamthatha ngambuyisela ngaphezulu saphambana omunye wabheka ezansi ngaleso skhathi umthondo umgcwele umlomo kanti nakimi akusaphefumuleki Ngingene shi esbhunjini ngiyasincela ngamuzwa esegquma ethuka esho fuck engibamba izinyawo esefenda mawala kanti seyachama. Ngizwe kuthi sekonakele vele ngiphendule azichome. Alifake livele liphike kungena lonke afende. Ngaleyankathi nginamahloni coz umsindo mningi kanti neradio ikhalela phansi.sibhebhane size sime ebhedeni ngavele ngathi asehle ngimguqise embhedeni mina ngime phansi avele angidunusele ivele yonke inquza ngisho ngibe ngubusheka,wayelokhu engicelile kuba ngingammithisi engicela kuba chamele ngaphandle kepha akubange savuma ngiphume ngawakhahlela agcwala isinye kwaba wuye okhalayo Aashu ashuu ngaloyo mzuzu ngimile angifendi uyena nje onyakazayo ngathi mangiqeda nje kuchama ngawukhipha. Uconsa ngabuye ngawuphindisela ngangithi if sengimfenda akhale athi laphoke Gdz laphoke singeve sesijulukile sathi masiqeda sazisula umjuluko sathi kulala kancane.sengithi yavuka phela yahamba buyela endlini yami wathi cela ngilale sabhebhana kwasa emnyango.


Comments

Please Log in to comment